Těchlovice - CZ042.3502.4202.0038.01 - stav 2004

 1. Obec

  Těchlovice

  Číslo obce PRVKUK 0038
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0038
  Kód obce 555193
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0038.01 Těchlovice 16541 165417
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Těchlovice leží jižně od Děčína na pravém břehu Labe, v nadmořských výškách 135,00 - 180,00 m n.m. Jedná se o obec do 440 trvale žijících obyvatel a 41 rekreačními objekty. Zástavba převážně rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká řeka Labe, Těchlovický potok a jižně od obce tři potoky místní. Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. V obci má sídlo firma Weiss, Mírové nám. Děčín – těžba čediče (15 zaměstnanců).
   Nepředpokládá se rozvoj obce.
   Součástí obce Těchlovice jsou části Babětín, Přední Lhota, Zadní Lhota a Přerov. Jedná se o části obce od 10 do 100 trvale žijících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 439 453 476 500 - - -
   přechodně bydlící 105 105 105 105 - - -
   celkem 544 558 581 605 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   422 437 463 490 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Těchlovice je zásobována z několika místních vodovodů. Jsou to vodovody:

   1. Těchlovice-Přední Lhota (M-DC.053)
   2. Přerov (M-DC.054)
   3. Babětín (M-DC.055)
   4. Zadní Lhota (M-DC.056)

   Vodovod Těchlovice-Přední Lhota (M-DC.053) je zásobován ze dvou zdrojů. Pramenní jímky v Koutech z které je voda svedena do VDJ Těchlovice 2x 25 m3 (211,62/209,62 m n.m.) a odtud gravitačním potrubím DN 80 do obce. Voda z prameniště (zářez a vrtaná studna) Přední Lhota je svedena do VDJ Přední Lhota 50 m3 (195,95/192,95 m n.m.) a potrubím DN 80 do místní části obce přední Lhota a dále do Těchlovic.
   Dalším prameništěm je zářez v Zadní Lhotě, který je ukončen ve VDJ Zadní Lhota 5 m3 (262,72/262,12 m n.m.) a potrubím DN 60 do místní části obce Zadní Lhota a dále do Těchlovic. Na řadu mezi Těchlovicemi a Zadní Lhotou je osazeno šoupě, které je trvale zavřeno, takže vodovod v Zadní Lhotě funguje jako samostatný (M-DC.056).
   Samostatný vodovod má část Babětín (M-DC.055) se dvěma tlakovými pásmy. Voda z vrtu je přivedena do VDJ Dolní – N.T.P. 10 m3 (270,13/268,50 m n.m.) a potrubím DN 50 do obce. Vyšší pásmo má vlastní prameniště s VDJ Horní – V.T.P. 50 m3 (310,59/307,86) a potrubím DN 50 do obce. V letních měsících není dostatečný tlak vody.
   Dalším samostatným vodovodem je zásobována část Přerov (M-DC.054). Voda z pramenní jímky je svedena do VDJ Přerov 5 m3 (185,20/184,15 m n.m) a odtud do obce.
   V současné době je místními vodovody zásobováno 97% obyvatel. Rozvodné i přívodní řady v délce cca 10 km jsou dožité a většina vodojemů potřebuje opravu.
   Vodovody jsou v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní řady včetně vodojemů z let 1899 - 1929 jsou dožité a vyžadují rekonstrukce a zkapacitnění. Obec upozorňuje na dlouhodobě trvající problémy v zásobování pitnou vodou a nutnost rychlého řešení.
   Navrhuje se postupná rekonstrukce a dostavba vodovodů Těchlovice:
   Vodovod Těchlovice –Přední Lhota, z roku 1899 s částečnou rekonstrukcí v roce 1968 je dnes již v havarijním stavu. Dostavba a zkapacitnění potrubí v dl. 2,9 km, oprava vodojemů VDJ Těchlovice 50m3 a VDJ Přední Lhota 50m3. Rekonstrukce rozvodných řadů DN 32-80 v délce 4,0 km. Připojeno 358 trvale bydlících obyvatel.
   Vodovod Babětín z roku 1907, dnes v havarijním stavu. Rekonstrukce řadů v délce 1,4 km a oprava vodojemů pro N.T.P. VDJ 10 m3 a pro V.T.P. VDJ 50 m3. Připojeno 35 trvale bydlících obyvatel.
   Vodovod Zadní Lhota z roku 1929, dnes v havarijním stavu. Rekonstrukce řadů v délce 1,2 km a oprava vodojemu VDJ 5 m3. Připojeno 23 trvale bydlících obyvatel.
   Vodovod Přerov z roku1904, dnes v havarijním stavu. Rekonstrukce řadů v délce 0,9 km a oprava vodojemu VDJ 5 m3. Připojeno 10 trvale bydlících obyvatel.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 053/2 50 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 053/1 50 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.DC 054/1 5 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Babětín studna NP PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Babětín zářez VP ZD.DC 055/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Přední Lhota zářez ZD.DC 053/2B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Přední Lhota PL 8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Zadní Lhota zářez PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Těchlovice v Koutech PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Přerov ZD.DC 054/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 27% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín (8 km), 53% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 20% obyvatel má septiky s přepadem do vsakování.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se v současné době uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod.
   V  částech obce Babětín, Zadní Lhota a Přerov se i v budoucnu navrhuje individuální likvidování splaškových vod (cca 20% obyvatel).
   V Těchlovicích se předpokládá, po roce 2015, vybudování ČOV pro 450 EO a stoky DN 300 v délce 1,6 km (cca 80%).

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 12 444,0 12 444,0

  Mapa