Těchlovice - CZ042.3502.4202.0038.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Těchlovice

  Číslo obce PRVKUK 0038
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0038
  Kód obce 555193
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0038.01 Těchlovice 16541 165417
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Těchlovice leží jižně od Děčína na pravém břehu Labe, v nadmořských výškách 135,00 - 180,00 m n.m. Jedná se o obec do 520 trvale žijících obyvatel a 10 rekreačními objekty. Zástavba převážně rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká řeka Labe, Těchlovický potok a jižně od obce tři potoky místní. Území náleží do povodí Labe a CHKO České středohoří. V obci má sídlo firma Kalivoda DC, s.r.o. těžba čediče (15 zaměstnanců).
   Nepředpokládá se rozvoj obce.
   Součástí obce Těchlovice jsou části Babětín, Přední Lhota, Zadní Lhota a Přerov. Jedná se o části obce od 10 do 100 trvale žijících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 439 453 531 499 480 468
   přechodně bydlící 105 105 57 67 67 67
   celkem 544 558 588 566 547 535
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   422 437 463 525 506 494
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Těchlovice je zásobována z několika místních vodovodů. Jsou to vodovody:

   1. Těchlovice-Přední Lhota (M-DC.053)
   2. Přerov (M-DC.054)
   3. Babětín (M-DC.055)
   4. Zadní Lhota (M-DC.056)

   Vodovody kromě místní části Babětín jsou propojeny.  Vodovod Těchlovice-Přední Lhota (M-DC.053) je zásobován přes síť z VDJ Zadní Lhota. Voda z prameniště Přední Lhota PL8 je svedena do VDJ Přední Lhota 50 m3 (195,95/192,95 m n.m.) a potrubím DN 80 do místní části obce přední Lhota a dále do Těchlovic.

   Pramenní jímky v Koutech z které je voda svedena do VDJ Těchlovice 2x 25 m3 (211,62/209,62 m n.m.) a odtud gravitačním potrubím DN 80 do obce.

   Dalším prameništěm je zářez v Zadní Lhotě s akumulací Zadní Lhota 2 m3 (262,72/262,12 m n.m.) a potrubím DN 60 do místní části obce Zadní Lhota a dále do Těchlovic, Přední Lhoty a Přerova.

   Samostatný vodovod má část Babětín (M-DC.055) se dvěma tlakovými pásmy. Voda z vrtu Babětín studna NP je přivedena do VDJ Dolní – N.T.P. 10 m3 (270,13/268,50 m n.m.) a potrubím DN 50 do obce. Vyšší pásmo má vlastní prameniště Babětín zářez VP s VDJ Babětín VP 50 m3 (310,59/307,86) a potrubím DN 50 do obce. V letních měsících není dostatečný tlak vody.

   V současné době je místními vodovody zásobována většina obyvatel. Rozvodné i přívodní řady v délce cca 10 km jsou dožité a většina vodojemů potřebuje opravu.
   Vodovody jsou v majetku Severočeské vodárenské společnosti, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní řady včetně vodojemů z let 1899 - 1929 jsou dožité a vyžadují rekonstrukce a zkapacitnění. Obec upozorňuje na dlouhodobě trvající problémy v zásobování pitnou vodou a nutnost rychlého řešení.

   S ohledem na stáří a na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Těchlovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC061008 - "Těchlovice, Babětín - náhrada vodních zdrojů Babětín NP a VP" je navržen nový vodovodní řad HDPE DN90 v délce 1424 m VZDR Přední Lhota do VDJ Babětín VP. Součástí bude rekonstrukce vodovodního řadu HDPE DN50 v délce 980m. Ve VZDR Přední Lhota bude osazena čerpací technika o výkonu 0,25 l/s. Realizace se do roku 2030 nepředpokládá.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Babětín NP VDJ Babětín NP PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Přední Lhota VDJ Přední Lhota 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Těchlovice VDJ Těchlovice 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Přerov VDJ Přerov- odstaven 5 5 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Babětín VP VDJ Babětín VP PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Zadní Lhota VDJ Zadní Lhota PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Babětín studna NP ZD Babětín studna NP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Babětín zářez VP ZD Babětín zářez VP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Přední Lhota zářez ZD Přední Lhota- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Přední Lhota PL 8 ZD Přední Lhota PL 8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Zadní Lhota ZD Zadní Lhota PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Těchlovice V Koutech ZD Těchlovice V Koutech PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Přerov ZD Přerov- odstaven PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 379 368 359
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudovaná kanalizační síť. Stávající oddílná kanalizace délky 3,225 km DN 300, materiál PVC má mechanicko biologickou ČOV. Odtok vyčištěných vod je do Labe. Na kanalizaci s ČOV je připojeno 77% obyvatel. 23% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín (8 km), 6% obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vsakování.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci v částech obce Babětín, Zadní Lhota a Přerov se i v budoucnu navrhuje individuální likvidování splaškových vod (cca 20% obyvatel).

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 908,0 0,0 13 908,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory