Velemyšleves - CZ042.3507.4216.0351.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velemyšleves

  Číslo obce PRVKUK 0351
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0351
  Kód obce 566870
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0351.01 Velemyšleves 17772 177725
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velemyšleves leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 – 255 m n. m. Obcí protéká Chomutovka a Velemyšlevský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Výrazné zvýšení počtu obyvatel, či rozšíření současného stávajícího stavu se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 227 228 253 238 235 234
   přechodně bydlící 14 14 14 10 10 10
   celkem 241 242 267 248 245 244
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   211 213 216 235 234 234
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velemyšleves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.2 z AK Malé Březno z vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí je v AŠ Velemyšleves umístěn redukční ventil. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 176 174 174
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Velemyšleves má splaškovou kanalizační síť, tlaková část kanalizace je z PE DN63 zakončená ČOV pro 100+35 EO. Gravitační část kanalizace je z PVC DN250 zakončená ČOV pro 100 EO.

   Čistírny odpadních vod jsou aerační mechanicko-biologické.

   Odpadní vody od 71 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny kanalizací na ČOV. Od 29 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v septicích se vsakováním.

   Majitelem a provozovatel kanalizace a ČOV je obec Velemyšleves.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Velemyšleves PRVK\2021
  ČOV Stav Velemyšleves PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Velemyšleves PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Velemyšleves PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Velemyšleves PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 48,0 48,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory