Velemyšleves - CZ042.3507.4216.0351.01 - stav 2004

 1. Obec

  Velemyšleves

  Číslo obce PRVKUK 0351
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0351
  Kód obce 566870
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0351.01 Velemyšleves 17772 177725
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velemyšleves leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 – 255 m n. m. Jedná se o obec do 250 trvale bydlících obyvatel a je zde 7 rekreačních objektů. Obcí protéká Chomutovka a Velemyšlevský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti. Plánuje se průmyslová zóna Triangl.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 227 228 230 233 - - -
   přechodně bydlící 14 14 14 14 - - -
   celkem 241 242 244 247 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   211 213 216 221 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velemyšleves je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice OPSKLN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.2 z AK Malé Březno na přívodním řadu DN 800 vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí je v AŠ Velemyšleves umístěn redukční ventil s výstupní hodnotou tlaku 0,55 MPa. Na vodovodní síť je napojeno 93 % obyvatel, 7 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby s častými provozními problémy. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Velemyšleves nemá kanalizační síť, odpadní vody od 98,5 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 1,5 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Velemyšleves není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Velemyšleves PRVK/2020
  ČOV Stav Velemyšleves PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Velemyšleves PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Velemyšleves PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Velemyšleves PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6,0 1 510,0 1 516,0

  Mapa