Tuchořice - CZ042.3507.4216.0350.03 - stav 2004

 1. Obec

  Tuchořice

  Číslo obce PRVKUK 0350
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0350
  Kód obce 566853
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0350.03 Třeskonice 17139 171395
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Třeskonice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 390  420 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 66 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Třeskonice. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 103 102 101 100 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 133 132 131 130 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   91 91 91 91 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Třeskonice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Třeskonice M-LN.024. Zdrojem vody je studna Třeskonice – Pichrt (stará), ze které se čerpá voda do VDJ Třeskonice – 2 x 25 m3 (398,00 / 401,00 m n. m.) a vrt, ze kterého se voda čerpá do vodovodní sítě. Kvalita vody v obou zdrojích nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazateli stanovující limit pro obsah záření alfa. Na vodovodní síť je napojeno 88 % trvale bydlících obyvatel, 12 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na kvalitu vody ve zdroji Třeskonice navrhujeme v průběhu let 2009 – 2010 napojit místní vodovod na skupinový vodovod Holedeč z VDJ Liběšice – Skalka. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ TŘESKONICE - VDJ.LN 024/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Třeskonice Pichrt T3-1 prameniště TŘESKONICE - ZD.LN 024/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Třeskonice T3-2 prameniště TŘESKONICE - ZD.LN 024/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Třeskonice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 65 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace a od 35 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Třeskonice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. U nové výstavby budou osazeny MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 085,0 1 085,0

  Mapa