Tuchořice - CZ042.3507.4216.0350.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Tuchořice

  Číslo obce PRVKUK 0350
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0350
  Kód obce 566853
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0350.02 Nečemice 10188 101885
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nečemice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 320 - 380 m n. m. Obcí protéká Klučecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým uzemím zasahuje do I. ochranného pásma Nečemice. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 109 111 108 104 100 98
   přechodně bydlící 20 20 0 0 0 0
   celkem 129 131 108 104 100 98
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   109 111 115 91 91 91
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nečemice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Nečemice M-LN.022. Zdrojem vody je studna Nečemice - horní (stará). Kvalita vody je upravována v ÚV Nečemice, voda je následně čerpána do VDJ Nečemice – 1 x 30 m3 (297,00 / 300,00 m n. m.). Studna – Nečemice dolní (nová), která dodávala vodu přímo do obce, je odstavena. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby LN074013 - "Tuchořice, Nečemice - náhrada vodního zdroje "Nečemice horní" (studna)" je navrhováno propojení mezi VDJ Deštnice a VDJ Nečemice výtlačným řadem v délce 3260 m z materiálu PE HD63 a je navrhována ČS ve VDJ Deštnice na max. 2 l/s. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.LN.022/1 - Nečemice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Nečemice - VDJ.LN 022/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nečemice dolní studna NEČEMICE DOLNÍ - ZD.LN 022/2 - odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nečemice horní studna NEČEMICE HORNÍ - ZD.LN 022/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nečemice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec. Odpadní vody od 15 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním a 25 % má septiky s odtokem do povrchových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Nečemice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory