Tuchořice - CZ042.3507.4216.0350.02 - stav 2004

 1. Obec

  Tuchořice

  Číslo obce PRVKUK 0350
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0350
  Kód obce 566853
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0350.02 Nečemice 10188 101885
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nečemice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 320  380 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 135 rekreačních objektů. Obcí protéká Klučecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým uzemím zasahuje do I. ochranného pásma Nečemice. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 109 111 115 120 - - -
   přechodně bydlící 20 20 20 20 - - -
   celkem 129 131 135 140 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   109 111 115 120 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nečemice je zásobována pitnou vodou z vodovodu Nečemice M-LN.022. Zdrojem vody je studna – Nečemice dolní (nová), která dodává vodu přímo do obce a studna Nečemice - horní (stará), která dodává vodu do VDJ Nečemice – 1 x 30 m3 (297,00 / 300,00 m n. m.). Kvalita vody v obou zdrojích nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro obsah NO3 a alfa. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k tomu, že zdroj vody neodpovídá vyhlášce č.376/2000 Sb. navrhujeme obec Nečemice po vybudování akce Vodovod Kounov napojit na připravovaný VDJ Kounov – 100 m3. Přívodní řad z VDJ Kounov do obce bude DN 80 délky 2500 m s realizací v letech 2004 – 2005.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.LN.022/1 - Nečemice PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Nečemice - VDJ.LN 022/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nečemice dolní studna NEČEMICE DOLNÍ - ZD.LN 022/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Nečemice horní studna NEČEMICE HORNÍ - ZD.LN 022/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nečemice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec. Odpadní vody od 10 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 15 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním a 15 % má septiky s odtokem do povrchových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Nečemice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 musí být všechny bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV. U nové výstavby budou osazeny MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 325,0 1 325,0

  Mapa