Tuchořice - CZ042.3507.4216.0350.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Tuchořice

  Číslo obce PRVKUK 0350
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0350
  Kód obce 566853
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0350.01 Tuchořice 17140 171409
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Tuchořice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 285 - 320 m n. m. Obcí protéká Liběšický potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Tuchořice. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 477 486 469 450 433 422
   přechodně bydlící 30 30 34 40 40 40
   celkem 507 516 503 490 473 462
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   475 484 501 490 473 462
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Tuchořice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019. Zdrojem vody je VDJ Tuchořice – 1 x 150 m3, do kterého přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV Holedeč. V obci je osazena nově ATS na zvýšení tlaku. ÚV Tuchořice a prameniště Tuchořice byly odstaveny. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu je navržena nová část vodovodního řadu délky 1000 metrů, DN 80 z materiálu TLT. Začátek výstavby se nepředpokládá před rokem 2030. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Tuchořice - CS.LN 025/2 - odstaveno PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Tuchořice - CS.LN 025/1 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV Tuchořice - UV.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ TUCHOŘICE - VDJ.LN 025/1 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ TUCHOŘICE-Arabela - VDJ.LN 025/2 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice TU 1 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice Arabela 06 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice TU2 - ST09 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice u vojáků 03 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice u vojáků 02 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice u vojáků 04 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice u vojáků 01 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   29 30 31 207 200 194
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Tuchořice má splaškovou kanalizační síť K-LN.018-S.C, ukončenou ČOV Tuchořice.  Potrubí je z trub PVC v profilech DN250 a DN300, tlaková kanalizace je z PE DN90. Celková délka kanalizace je 4,04 km. Součástí kanalizační sítě je ČSOV Tuchořice.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 46 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 54 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v septicích se vsakováním.

   Kanalizace a ČOV jsou v majetku společnosti Severočeské  vodovody a kanalizace, která je zároveň provozuje.

   ČOV Tuchořice je mechanicko-biologická s SBR reaktorem tzn. s přerušovaným režimem čištění odpadních vod. Kapacita ČOV je 62,4 m3/den. ČOV je navržena na 480 EO, BSK5 28,8 kg/den.

   Mechanickou část tvoří česlicový koš, následuje provzdušňovaná vyrovnávací nádrž. Z ní jsou odpadní vody přečerpávány do biologického SBR reaktoru, kde v jednotlivých fázích probíhá biologické čištění a následně dosazování. Vyprodukovaný přebytečný kal je přečerpáván do kalového sila, kde dochází k jeho gravitačnímu zahuštění a aerobní stabilizaci. Zahuštěný kal je dle potřeby odvážen v tekutém stavu k likvidaci na větší ČOV. Vyčištěné odpadní vody jsou zaústěny do Liběšického potoka.

    


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 018/1/K Tuchořice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Tuchořice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Tuchořice ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory