Tuchořice - CZ042.3507.4216.0350.01 - stav 2004

 1. Obec

  Tuchořice

  Číslo obce PRVKUK 0350
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0350
  Kód obce 566853
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0350.01 Tuchořice 17140 171409
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Tuchořice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 285  320 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Obcí protéká Liběšický potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Tuchořice. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 477 486 503 520 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 507 516 533 550 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   475 484 501 518 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Tuchořice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Tuchořice M-LN.025. Zdrojem vody je prameniště Tuchořice I a Tuchořice II. Voda je akumulována ve VDJ Tuchořice - Arabela – 1 x 50 m3 (337,50 / 340,00 m n. m.) a dále je čerpána do VDJ  Tuchořice 2 x 75 m3 (329,50 / 332,90 m n. m), ze kterého je zásobována obec. Kvalita vody ve zdroji Tuchořice nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích alfa a Mn. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Tuchořice a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme zásobování vodou z přívodního řadu PVC DN 300 z VDJ Liběšice - Skalka o kapacitách PVC DN 150 v délce 1554m s realizací v letech 2003 – 2005.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Tuchořice - CS.LN 025/2 - odstaveno PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav ČS Tuchořice - CS.LN 025/1 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV.LN 025/1 - Tuchořice PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ TUCHOŘICE - VDJ.LN 025/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ TUCHOŘICE-Arabela - VDJ.LN 025/2 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Liběšice - VDJ.LN 019/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice TU 1 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice Arabela 06 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice TU2 - ST09 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice u vojáků 03 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice u vojáků 02 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice u vojáků 04 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice u vojáků 01 prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Tuchořice staré prameniště prameniště Tuchořice - ZD.LN 025/1 - odstaveno PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   29 30 31 520 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Tuchořice má splaškovou kanalizační síť K-LN.018-S.C, kde část splaškové kanalizace je ukončena ČOV Tuchořice. Odpadní vody od 6 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV Tuchořice, odpadní vody od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do nečištěné kanalizace, od 1 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním a 3 % mají septiky s odtokem do povrchových vod.

   Kanalizace a ČOV jsou v majetku obce Tuchořice, která je zároveň provozuje.

   Rozhodnutí k vypouštění odpadních vod z ČOV Tuchořice do recipientu – Dubčanský potok vydal dne 10.3.1999 OÚ v Lounech, referát životního prostředí pod č.j. ŽP2819/97231/7/99/Hr s platností do 1.9.1999, na tyto parametry:
   Množství vypouštěných odpadních vod Q = 0,29 l/s = 8 760,0 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   60
   80
   30
   40
   30
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Jedná se o ČOV DČB 16/2, výrobce Agrotech Srbsko pro 170 EO. ČOV byla uvedena do provozu v r. 1995.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhujeme v letech 2006 – 2008 provést rekonstrukci a intenzifikaci stávající ČOV na kapacitu 480 EO, Q = 22 787 m3/rok a vybudovat novou splaškovou kanalizaci v celkové délce 3588 m. Stavební povolení bylo vydáno v r. 2004. Projekt zpracoval Inprojekt Louny. Nejpozději do roku 2015 přepojit splaškovou kanalizaci z celé obce na ČOV Tuchořice a nemovitosti, které v současné době mají septiky přepojit na kanalizaci zaústěnou na ĆOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Tuchořice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Tuchořice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Tuchořice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa