Staňkovice - CZ042.3507.4216.0349.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Staňkovice

  Číslo obce PRVKUK 0349
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0349
  Kód obce 543128
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0349.03 Tvršice 17204 172049
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Tvršice leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 205 – 215 m n. m. Obcí protéká řeka Ohře. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 128 128 135 130 125 122
   přechodně bydlící 0 0 10 11 11 11
   celkem 128 128 145 141 136 133
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   128 128 129 141 136 133
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Tvršice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.8 z rozvodné sítě obce Staňkovice zásobované z ÚV Hradiště. Zároveň je možné zásobování vodou z DTP vodovodu Žatec. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu je navržena nová část vodovodního řadu. Začátek výstavby se nepředpokládá před rokem 2030. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Tvršice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod a od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Tvršice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 26756/2011-231/11/Pf Kolaudační souhlas s užíváním stavby
  18. 7. 2011
  Žatec MUZA 28455/2010-231/46/10/Pf Rozhodnutí - vodoprávní povolení stavby
  23. 7. 2010
  Žatec MUZA 4673/2018-231/3/18/Hr CTPark Žatec, novostavba hal ZA2, ZA3-vodohospodářská část
  20. 2. 2018
  Žatec MUZA 13827/2009 - 231/23/09/Pf Staňkovice, U Zámečku - malá vodní nádrž
  15. 3. 2009
  Žatec MUZA 19089/2012 Čistírna odpadních vod EKOCIS EK - S4 k rodinnému domu na st.parc.č.35/3 v k.ú.Tvršice
  13. 7. 2012