Staňkovice - CZ042.3507.4216.0349.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Staňkovice

  Číslo obce PRVKUK 0349
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0349
  Kód obce 543128
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0349.02 Selibice 17203 172031
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Selibice leží na okraji hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 205 m n. m. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 62 66 66 63 60 59
   přechodně bydlící 0 0 10 11 11 11
   celkem 62 66 76 74 71 70
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   62 66 73 74 71 70
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Selibice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.9 z rozvodné sítě obce Staňkovice zásobované z ÚV Hradiště. Zároveň je možné zásobování vodou z DTP vodovodu Žatec. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Selibice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Selibice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod, 20 % má septiky se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Selibice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 698,0 0,0 12 698,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 26756/2011-231/11/Pf Kolaudační souhlas s užíváním stavby
  18. 7. 2011
  Žatec MUZA 28455/2010-231/46/10/Pf Rozhodnutí - vodoprávní povolení stavby
  23. 7. 2010
  Žatec MUZA 4673/2018-231/3/18/Hr CTPark Žatec, novostavba hal ZA2, ZA3-vodohospodářská část
  20. 2. 2018
  Žatec MUZA 13827/2009 - 231/23/09/Pf Staňkovice, U Zámečku - malá vodní nádrž
  15. 3. 2009
  Žatec MUZA 19089/2012 Čistírna odpadních vod EKOCIS EK - S4 k rodinnému domu na st.parc.č.35/3 v k.ú.Tvršice
  13. 7. 2012