Staňkovice - CZ042.3507.4216.0349.01 - stav 2004

 1. Obec

  Staňkovice

  Číslo obce PRVKUK 0349
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0349
  Kód obce 543128
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0349.01 Staňkovice 15362 153621
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Staňkovice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 210 m n. m. Jedná se o obec do 700 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační objekty a ubytovací zařízení o kapacitě 80 lůžek. Obec náleží do povodí Ohře, svým územím zasahuje do CHKO České středohoří a do ochranného pásma vodního zdroje. Do roku 2015 je plánována výstavba 100 RD a s ní i poměrně vysoký nárůst obyvatelstva cca o 50 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 650 730 865 1 000 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 650 730 865 1 000 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   650 730 865 1 000 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Staňkovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice OPSKLN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.7 z AK Malé Březno na přívodním řadu DN 800 vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí je v AŠ Staňkovice umístěn redukční ventil s výstupní hodnotou tlaku 0,5 MPa. Zároveň je možné zásobování vodou z DTP vodovodu Žatec. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   519 584 691 1 000 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Staňkovice má jednotnou kanalizační síť K-LN.017-J.C zakončenou ČOV Staňkovice. Před ČOV se nachází odlehčovací komora. Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou zaústěny do potoka Hutná. Z části obce „Zelená“ jsou odpadní vody ze splaškové kanalizace přečerpávány do jednotné kanalizační sítě. Od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody odváděny kanalizačním systémem na ČOV, 3 objekty mají domovní mikročistírny s odtokem do povrchových vod a od 59 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním. Část kanalizační sítě není ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice. Zbylé části jsou majetkem Severočeské vodárenské společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod bylo vydáno pod č. j. ŽPZL-V1951/03-231/37/03/Hr ze dne 8.10.2003 s platností do 31.12.2004. Vlastníkem ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Projektovaná kapacita čistírny odpadních vod Staňkovice je cca 300 EO.
   Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod s hrubým předčištěním, štěrbinovou nádrží, biologickým filtrem s dvouramenným skrápěčem a vertikální dosazovací nádrží. Hrubé předčištění je tvořeno na přítoku hrubými ručně stíranými česlemi a lapákem písku. Stabilizace kalu je aerobní, produkce stabilizovaného kalu je cca 75,5 m3/rok, 0,76 t/rok. Kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Žatec.

   Projektové parametry:
   Průměrný roční přítok Qr = 30 295 m3/rok
   Průměrný přítok Qd = 83,0 m3/d = 0,96 l/s
   Počet napojených EO = 300

   Projektované hodnoty znečištění:
   BSK5 = 297,0 mg/l = 6,57 t/rok
   NL = 250,0 mg/l = 7,48 t/rok

   Výkonové parametry rok 2002:                 
   Skutečný přítok = 18 563 m3/r = 0,59 l/s
   Skutečný počet napojených EO = 350

   Skutečné hodnoty znečištění:
   BSK5 = 413,0 mg/l
   CHSK = 678,0 mg/l
   NL = 221,0 mg/l
   N-NH4 = 78,6 mg/l
   Pc = 4,0 mg/l

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2004.

   v kvalitě:
   BSK5 = 60,0 mg/l
   CHSK = 180,0 mg/l
   NL = 30,0 mg/l
   v množství Q = 27 000 m3/rok

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Čistírna odpadních vod pracuje v současnosti s nízkým čistícím efektem, proto bude do roku 2005 zrušena, v místě stávající ČOV bude vybudována přetlaková stanice a odpadní vody budou odváděny do Žatce. Ze stávající ĆOV bude využita jedna nádrž na gravitačním přítoku pro odsazení hrubých nečistot, dále bude realizována nová čerpací stanice s vakuovou kanalizační jednotkou. Převedení splašků bude ukončeno napojením do stávající gravitační kanalizace v ul. Rooseweltova u hlavního nádraží v Žatci. Výtlak je navržen z PVC 160/4,3 mm délky 3020 m. V čerpací stanici budou osazena 2 ks čerpadel (čerpané množství = 3 l/s a dopravní výška 20,2 m).
   Stávající septiky navrhujeme přepojit na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Staňkovice - Zelená PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Staňkovice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Staňkovice - podtlaková PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Staňkovice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Staňkovice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa