Staňkovice - CZ042.3507.4216.0349.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Staňkovice

  Číslo obce PRVKUK 0349
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0349
  Kód obce 543128
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0349.01 Staňkovice 15362 153621
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Staňkovice leží v hnědouhelné pánvi. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 210 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře, svým územím zasahuje do CHKO České středohoří. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 650 730 685 658 634 617
   přechodně bydlící 0 0 53 62 62 62
   celkem 650 730 738 720 696 679
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   650 730 865 720 696 679
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Staňkovice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice OP-SK-LN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.7 zásobované z ÚV Hradiště. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Staňkovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   519 584 691 386 374 364
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Staňkovice má splaškovou kanalizaci napojenou na kanalizační síť města Žatec a dále na ČOV Žatec. K odvádění splaškových vod jsou v obci Staňkovice vybudovány dva systémy kanalizace gravitační a podtlakové. Gravitační systém tvoří stoka D a F z PVC DN250 a kameniny DN400 zakončený čerpacími stanicemi ČSOV Staňkovice a ČSOV Staňkovice - Zelená (bude zrušena). Podtlakový systém je z PVC DN80 až DN140 zakončený podtlakovou ČSOV Staňkovice - podtlaková. Délka gravitační kanalizace je 1,5 km, délka tlakové kanalizace je 1,6 km a délka podtlakové kanalizace je 4,9 km.

   Na kanalizaci je napojeno 54 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 1 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod a od 45 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.

   Kanalizace je majetkem částečně obce Staňkovice a firmy M2 Sors s.r.o. Louny a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 017/1 Staňkovice - Zelená - bude zrušena PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 017/2 Staňkovice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 017/3 Staňkovice - podtlaková PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Staňkovice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Staňkovice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  22 178,0 0,0 22 178,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 26756/2011-231/11/Pf Kolaudační souhlas s užíváním stavby
  18. 7. 2011
  Žatec MUZA 28455/2010-231/46/10/Pf Rozhodnutí - vodoprávní povolení stavby
  23. 7. 2010
  Žatec MUZA 4673/2018-231/3/18/Hr CTPark Žatec, novostavba hal ZA2, ZA3-vodohospodářská část
  20. 2. 2018
  Žatec MUZA 13827/2009 - 231/23/09/Pf Staňkovice, U Zámečku - malá vodní nádrž
  15. 3. 2009
  Žatec MUZA 19089/2012 Čistírna odpadních vod EKOCIS EK - S4 k rodinnému domu na st.parc.č.35/3 v k.ú.Tvršice
  13. 7. 2012