Nové Sedlo - CZ042.3507.4216.0348.06 - stav k 11.12.2023

  1. Obec

    Nové Sedlo

    Číslo obce PRVKUK 0348
    Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0348
    Kód obce 566519
    Číslo ORP (ČSÚ)
    Název ORP
    876 (4216)
    Žatec

    Členění obce

    Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
    CZ042.3507.4216.0348.06 Žabokliky 14650 146501
  2. Charakteristika obce

    1. Základní informace o obci

      Obec Žabokliky leží v poddolovaném území hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. Obcí protéká potok Liboc. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

    2. Demografický vývoj

      Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      trvale bydlící 32 34 35 25 23 23
      přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
      celkem 32 34 35 25 23 23
  3. Vodovody

    1. Počet obyvatel připojených na vodovod

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      32 34 38 25 23 23
    2. Vodovody – popis stávajícího stavu

      Obec Žabokliky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky OP-SK-LN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.1 z VDJ Přeskaky – 2 x 500 m3 (316,20 / 319,50 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. Zároveň je možné zásobování vodou z VDJ Čeradice střední – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Žabokliky je osazen redukční ventil. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

    3. Vodovody – popis návrhového stavu

      S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Žabokliky předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

    4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

      Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
      Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
      Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

    Mapa

    Bodové objekty

    Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
  4. Kanalizace a ČOV

    1. Počet obyvatel připojených na ČOV

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2011 2018 2025 2030
      0 0 0 0 0 0
    2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

      Obec Žabokliky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s  s odtokem do povrchových vod, od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní  vody zachycovány v septicích se vsakováním a 20 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky s odvozem na ČOV Žatec.

    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

      S ohledem na velikost obce Žabokliky není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV.

      V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

      Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.


    Mapa

    Bodové objekty

    Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
  5. Ekonomická část

    Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

    Typ investice
    Vodovody Kanalizace Celkem
    10 660,0 0,0 10 660,0

    Mapa

  6. Vodoprávní rozhodnutí

    Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory