Nové Sedlo - CZ042.3507.4216.0348.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Nové Sedlo

  Číslo obce PRVKUK 0348
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0348
  Kód obce 566519
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0348.05 Sedčice 14649 146498
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sedčice leží v poddolovaném území hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 -  250 m n. m. Obcí protéká potok Liboc. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 126 121 136 106 101 99
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 126 121 136 106 101 99
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   109 109 109 100 100 99
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sedčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky OP-SK-LN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.2 z VDJ Sedčice – 1 x 70 m3 (285,50 / 288,00 m n. m.), který je zásobován z VDJ Přeskaky – 2 x 500 m3 (316,20 / 319,50 m n. m.) zásobovaného vodou z vodárenské soustavy Přísečnice nebo je možné jeho zásobování vodou z VDJ Čeradice střední – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Sedčice je osazen redukční ventil. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. 

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN 014/1 Sedčice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sedčice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod a od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu je navrhováno vybudovat splaškovou kanalizaci a ČOV, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Sedčice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 516,0 0,0 6 516,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory