Nové Sedlo - CZ042.3507.4216.0348.05 - stav 2004

 1. Obec

  Nové Sedlo

  Číslo obce PRVKUK 0348
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0348
  Kód obce 566519
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0348.05 Sedčice 14649 146498
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sedčice leží v poddolovaném území hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230   250 m n. m. Jedná se o obec do 150 trvale bydlících obyvatel a je zde 5 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Liboc. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Sedčice. Předpokládá se mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 126 121 113 106 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 126 121 113 106 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   109 109 109 106 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sedčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žabokliky OPSKLN.014 vodovodem OP-SK-LN.014.2 z VDJ Sedčice – 1 x 70 m3 (285,50 / 288,00 m n. m.), který je zásobován z VDJ Přeskaky – 2 x 500 m3 (316,20 / 319,50 m n. m.) zásobovaného vodou z vodárenské soustavy Přísečnice nebo je možné jeho zásobování vodou z VDJ Čeradice – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Sedčice je osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,35 MPa. Na vodovodní síť je napojeno 87 % obyvatel, 13 % obyvatel je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna navrhujeme vyměnit azbestocementová potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sedčice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do povrchových vod a od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Sedčice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Sedčice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 190,0 1 190,0

  Mapa