Starý Šachov - CZ042.3502.4202.0037.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Starý Šachov

  Číslo obce PRVKUK 0037
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0037
  Kód obce 545538
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0037.02 Malý Šachov 15521 155217
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Starý Šachov – Malý Šachov leží jihovýchodně od Děčína na levém břehu Ploučnice, v nadmořských výškách 230,00 - 260,00 m n.m. Jedná se o obec do 170 trvale žijících obyvatel a 18 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je soustředěná podél místních komunikací. Obcí protéká Merboltický potok a jeden potok místní. Území náleží do povodí Labe a CHKO České Středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 161 161 155 149 143 140
   přechodně bydlící 35 35 6 6 6 6
   celkem 196 196 161 155 149 146
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   153 153 155 155 149 146
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Malý Šachov je zásobena z místního vodovodu Malý Šachov (M-DC.051). Voda z pramenní jímky 0,7 l/s je svedena do VDJ Starý Šachov 30 m3 (286,47/284,17 m n.m.) a odtud potrubím DN 70 do obce. Vodovod vznikal postupně bez celkové koncepce. V současné době je zásobována většina obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na dimenze, špatný fyzický stav a nevyhovující krytí potrubí je nutná rekonstrukce vodovodních řadů z cca 50%.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD Starý Šachov ZD Starý Šachov PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Starý šachov VDJ Starý šachov 30 30 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 50% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín (16 km), 40% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 10% obyvatel má septiky s přepadem vsakováním.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí individuálních čistíren, případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín a septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 180,0 0,0 6 180,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory