Nové Sedlo - CZ042.3507.4216.0348.03 - stav 2004

 1. Obec

  Nové Sedlo

  Číslo obce PRVKUK 0348
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0348
  Kód obce 566519
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0348.03 Číňov 01491 14915
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Číňov leží v poddolovaném území hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 4 rekreační objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Čiňov. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 10 11 13 15 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 10 11 13 15 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   10 11 13 15 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Číňov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nové Sedlo OPSKLN.015 vodovodem OP-SK-LN.015.4 z VDJ Přeskaky – 2 x 500 m3 (316,20 / 319,50 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí Nové Sedlo je PK Nové Sedlo –  4 m3 (268,20 / 269,20 m n. m.). Zároveň je možné zásobování vodou z VDJ Čeradice – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. V obci jsou rozvody užitkové vody. Pro akumulaci slouží vodojem Číňov, který je zásobován ze zdroje Číňov. Majitelem vodárenského zařízení je obec Nové Sedlo a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Číňov - VDJ.LN 015/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Číňov zářez Číňov - ZD.LN 015/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Číňov nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Číňov není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 48,0 48,0

  Mapa