Nové Sedlo - CZ042.3507.4216.0348.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Nové Sedlo

  Číslo obce PRVKUK 0348
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0348
  Kód obce 566519
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0348.01 Nové Sedlo 10671 106712
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nové Sedlo se nachází v poddolovaném území hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 220 m n. m. Obcí protéká Číňovská svod. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se výraznější nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 320 361 344 308 296 288
   přechodně bydlící 0 0 190 190 190 190
   celkem 320 361 534 498 486 478
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   318 359 427 418 413 410
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Sedlo je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nové Sedlo OP-SK-LN.015 vodovodem OP-SK-LN.015.2 z VDJ Přeskaky – 2 x 500 m3 (316,20 / 319,50 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí Nové Sedlo je PK Nové Sedlo. Zároveň je možné zásobování vodou z VDJ Čeradice střední – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m), který je zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel, zbylí obyvatelé jsou zásobováni vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   317 358 426 349 341 335
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Sedlo má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizační síť. Odpadní vody jsou čerpány výtlačným řadem přes obec Libočany do gravitačního jednotného kanalizačního systému v Žatci a následně čištěny na ČOV Žatec. Gravitační kanalizace je z PVC DN300 a DN400 a tlaková kanalizace je z PVC DN225. Celková délka kanalizační sítě je 3,2 km. Součástí kanalizační sítě je ČSOV Nové Sedlo (Q=15 l/s).

   Na kanalizaci a ČOV Žatec je napojeno 70 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v septicích s odtokem do kanalizace.
   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu se navrhuje postupné prodlužování kanalizační sítě v závislosti na rozvoji obce, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 013/6 Nové Sedlo PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Nové Sedlo PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 584,0 0,0 1 584,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory