Nové Sedlo - CZ042.3507.4216.0348.01 - stav 2004

 1. Obec

  Nové Sedlo

  Číslo obce PRVKUK 0348
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0348
  Kód obce 566519
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0348.01 Nové Sedlo 10671 106712
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nové Sedlo se nachází v poddolovaném území hnědouhelné pánve. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210  220 m n. m. Jedná se o obec do 350 trvale bydlících a jsou zde 3 rekreační objekty a věznice s ubytovací kapacitou 500 lůžek. Obcí protéká Číňovská svod. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se výraznější nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 320 361 430 500 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 320 361 430 500 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   318 359 427 497 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Sedlo je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nové Sedlo OPSK-LN.015 vodovodem OP-SK-LN.015.2 z VDJ Přeskaky – 2 x 500 m3 (316,20 / 319,50 m n. m.), který je zásobován vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. Před obcí Nové Sedlo je PK Nové Sedlo –  4 m3 (268,20 / 269,20 m n. m.). Zároveň je možné zásobování vodou z VDJ Čeradice – 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m), který je zásobován z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovodní síť je napojeno 99 % obyvatel, zbylé 1 % je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna navrhujeme výměnu azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   317 358 426 500 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Nové Sedlo má jednotnou kanalizační síť K-LN.013.3-J.C. Odpadní vody jsou čerpány od 12/2003 do kanalizačního systému obce Žatec ukončeného ČOV Žatec. Odpadní vody od 99 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV Žatec. Od 1 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní  vody zachycovány v septicích se vsakováním.
   ČOV Žatec je podrobně popsána v kartě 353.01 Žatec.
   Do 12/2003 byla v provozu ČOV Nové Sedlo.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno pod č. j. ŽP 6168/01-231/57-Cr ze dne 31. 12. 2001 s platností do 31. 12. 2003

   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   60
   80
   30
   40
   25
   35
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Recipient – Březanský potok
   ČOV je mechanicko biologická – typ VHS 2 – 2 ks s ručními česlemi, lapákem písku a jedním kalovým silem.
   Projektované parametry:
   EO 507
   Q = 27 000 m3/r

   Přítok:
   BSK5 = 10 mg/l

   Odtok:
   BSK5 = 9,7 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 847
   Q = 2,353 l/s = 74 195 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 425 mg/l
   BSK5 = 250 mg/l
   NL = 169 mg/l
   N-NH4 = 28 mg/l
   Pcelk = 14,0 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 44,4 mg/l
   BSK5 = 9,2 mg/l
   NL = 27 mg/l
   N-NH4 = 7,8mg/l
   Pcelk = 4,2 mg/l

   Produkce stabilizovaného kalu 10,49 t/r, neodvodňuje se. Kal se odváží k dalšímu zpracováni na ČOV Žatec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhled byl realizován v roce 2003.
   Splaškové vody z obce Nové Sedlo jsou gravitačně převedeny do nové čerpací stanice Nové Sedlo, zřízené v sousedství areálu věznice. K tomu slouží nový kanalizační řad „1“ PVC DN 300 délky 463 m, který začíná ve stávající spojné šachtě v prostoru odstavené ČOV. Gravitační kanalizace je zaústěna do čerpací jímky, je na ní celkem 11 kanalizačních šachet, které jsou zřízeny ve výškových a směrových lomech potrubí a v přímých úsecích cca 50 m od sebe.
   Splaškové odpadní vody z věznice natékají do čerpací stanice gravitačně dvěma kanalizačními řady DN 300.
   Vlastní čerpací jímka je z betonových prefabrikátů o vnitřním průměru 2,2 m, její hloubka je 5,52 m. Má havarijní přeliv řad „2“ z PVC DN 300 o délce 37,0 m, zaústěný do blízké vodoteče.
   V čerpací jímce je instalována dvojice ponorných čerpadel KSB Amarex KRT F 80-315/172 UG-170 s motory 3 x 400 V, 50 Hz, 17 kW, 2900 l/min. s otevřenými oběžnými koly a se spouštěcím zařízením, ovládané ultrazvukovým snímačem.
   Splaškové odpadní vody jsou přečerpávány do kanalizačního výtlaku Nové Sedlo – Žatec.
   Kanalizační výtlak je zaústěn do gravitační kanalizace ve Sládkově ulici v Žatci.
   Projektované parametry:
   ČS Nové Sedlo Qmax = 2 900 l/min při provozu jednoho čerpadla, Qmax = 5 800 l/min při provozu obou čerpadel

   Tlaková kanalizace
   páteřní řad „3“ (výtlak z Nového Sedla do Žatce) PVC 160/225 celkem 5907 m – započítáno u Liboce

   Gravitační kanalizace
   řad „1“ (převod z ČOV Nové Sedlo do ČS Nové Sedlo) PVC DN 300: 436 m
   řad „2a“ (napojení vyššího nátoku z věznice) PVC DN 300    : 16 m
   řad „2b“ (napojení nižšího nátoku z věznice) PVC DN 300: 15 m
   řad „2c“ (havarijní přeliv z ČS Nové Sedlo do vodoteče) PVC DN 300: 436 m

   V rámci stavby bude zrušena ČOV Nové Sedlo a stávající septiky budou přepojeny na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Nové Sedlo PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Nové Sedlo PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  113,0 0,0 113,0

  Mapa