Měcholupy - CZ042.3507.4216.0347.04 - stav 2004

 1. Obec

  Měcholupy

  Číslo obce PRVKUK 0347
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0347
  Kód obce 566454
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0347.04 Želeč 19583 195839
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Želeč leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 325 – 360 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 34 rekreačních objektů. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Želeč. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 234 244 262 280 - - -
   přechodně bydlící 105 106 108 110 - - -
   celkem 339 350 370 390 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   165 185 221 266 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Želeč je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Želeč M-LN.020. Zdrojem vody je prameniště Želeč, ze kterého se voda čerpá do VDJ Želeč – 1 x 100 m3 (374,50 / 378,50 m n. m.). Kvalita vody ve zdroji Želeč nesplňuje požadavky vyhl. 376/2000 sb. a to v ukazatelích stanovujících limit pro obsah Fe, Mn, alfa a beta. Na vodovodní síť je napojeno 71 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby s provozními problémy, potrubí je v celé délce z azbestocementu. Navrhujeme do roku 2015 rekonstrukci stávajícího vodovodu.
   Vzhledem ke zhoršené kvalitě vody ve zdroji Želeč navrhujeme napojit obec Želeč na skupinový vodovod Holedeč SK-LN.019 z VDJ Měcholupy o projektovaných kapacitách řad PE DN 50 v délce 3926 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ ŽELEČ - VDJ.LN 020/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Želeč nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, 30 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Žatec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Želeč není investičně a provozně výhodné budovat do roku 2015 kanalizační systém a ČOV.
   V územním plánu je navržena splašková kanalizace DN 300 v délce 2,7 km. MB ČOV je navržena zakrytá pro Qprům = 105,3 m3/den. Z ČOV je navrženo odtokové potrubní v délce 0,5 km s vyústěním do Želečského potoka. Plánovanou kanalizaci navrhujeme realizovat po roce 2016.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Želeč PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Želeč PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  203,0 16 965,0 17 168,0

  Mapa