Měcholupy - CZ042.3507.4216.0347.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Měcholupy

  Číslo obce PRVKUK 0347
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0347
  Kód obce 566454
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0347.04 Želeč 19583 195839
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Želeč leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 325 – 360 m n. m. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 234 244 227 218 209 204
   přechodně bydlící 105 106 0 0 0 0
   celkem 339 350 227 218 209 204
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   165 185 221 217 209 204
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Želeč je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.6 z VDJ  Želeč – 1 x 100 m3 (374,50 / 378,50 m n. m.), který je zásobován z VDJ Měcholupy – 1 x 150 m(301,00 / 305,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z ÚV Holedeč. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Želeč předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ ŽELEČ - VDJ.LN 020/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Želeč nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, 30 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Žatec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V územním plánu je navržena samostatná oddílná splašková kanalizace z trub PVC DN250 a DN300, ukončená centrální monoblokovou mechanicko-biologickou ČOV. Navržená monobloková ČOV bude bez kalového hospodářství, čerstvé biologické kaly budou akumulovány ve sběrné jímce, zahuštěny a odváženy na kalové hospodářství centrální ČOV Žatec.

   Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Při splnění určitých podmínek je případně možné též akceptovat ve stávající zástavbě využití domovních vícekomorových septiků se zemním filtrem nebo balených domovních ČOV za podmínky, že k zasakování nebude docházet v ochranném pásmu vodního zdroje. Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů. K individuálnímu řešení pro samostatné objekty lze přistupovat zcela výjimečně na základě předchozí vodohospodářské studie řešeného území, kterou je nutné koordinovaně projednat se správci povodí a ochranných pásem vodních zdrojů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh IK-LN.046 ČOV Želeč PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Želeč PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  10 304,0 0,0 10 304,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 11490/2013 Rekonstrukce objektu čp.44 na Obecní úřad Měcholupy - malá domovní ČOV 6 EO
  24. 4. 2013