Měcholupy - CZ042.3507.4216.0347.03 - stav 2004

 1. Obec

  Měcholupy

  Číslo obce PRVKUK 0347
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0347
  Kód obce 566454
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0347.03 Velká Černoc 17829 178292
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velká Černoc leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 325  360 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a je zde 48 rekreačních objektů. Obcí protéká Černocký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 268 271 278 285 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 328 331 338 345 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   160 182 222 271 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velká Černoc je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Velká Černoc MLN.041. Na vodovodní síť je napojeno 60 % obyvatel, 40 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Měcholupy.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme napojit obec Velká Černoc na rozvodnou síť obce Malá Černoc. V současné době je zpracován projekt na toto napojení firmou IN Projekt Louny a stavba by měla být zahájena v roce 2004 a ukončena v roce 2005.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Velká Černoc nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec a od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Velká Černoc není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV a rekonstrukci bezodtokových jímek. U nově budovaných objektů navrhujeme osadit domovní MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Velká Černoc PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 630,0 2 630,0

  Mapa