Měcholupy - CZ042.3507.4216.0347.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Měcholupy

  Číslo obce PRVKUK 0347
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0347
  Kód obce 566454
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0347.03 Velká Černoc 17829 178292
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velká Černoc leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 325 - 360 m n. m. Obcí protéká Černocký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 268 271 260 250 240 234
   přechodně bydlící 60 60 0 0 0 0
   celkem 328 331 260 250 240 234
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   160 182 222 244 240 234
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velká Černoc je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Blšany OK-M-LN.010 vodovodem OK-M-LN.041 z VDJ Blšany, do kterého přitéká voda z vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Velká Černoc nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec a od 40 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu je navržena samostatná oddílná splašková kanalizace, gravitační, větevná (předpoklad: z PVC trub DN250 a DN300 ), ukončená centrální ČOV. Navržená ČOV bude kořenová, rozdělená do dvou zemních nádrží s předsazenou sedimentační jímkou.

   Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Velká Černoc PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 11490/2013 Rekonstrukce objektu čp.44 na Obecní úřad Měcholupy - malá domovní ČOV 6 EO
  24. 4. 2013