Měcholupy - CZ042.3507.4216.0347.02 - stav 2004

 1. Obec

  Měcholupy

  Číslo obce PRVKUK 0347
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0347
  Kód obce 566454
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0347.02 Milošice 09276 92762
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Milošice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v chráněné krajinné oblasti Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280  300 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 3 rekreační objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 39 41 45 50 - - -
   přechodně bydlící 10 12 16 20 - - -
   celkem 49 53 61 70 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   23 26 32 41 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Milošice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Radíčeves OKSKLN.018 vodovodem OKSKLN.018.2 z rozvodné sítě obce Radíčeves zásobované z VDJ Čeradice - velký – 1 x 4000 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), do kterého přitéká voda z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovodní síť je napojeno 59 % obyvatel, 41 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno vodou individuálně domovními studnami.. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 1999 bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Milošice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Milošice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci bezodtokových jímek. U nově budovaných objektů navrhujeme osadit domovní MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 764,0 764,0

  Mapa