Měcholupy - CZ042.3507.4216.0347.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Měcholupy

  Číslo obce PRVKUK 0347
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0347
  Kód obce 566454
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0347.01 Měcholupy 09275 92754
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Měcholupy leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 - 280 m n. m. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Na území zasahuje II. ochranné pásmo vodního zdroje Holedeč. Nachází se zde přírodní park Džbán. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 504 519 488 576 568 563
   přechodně bydlící 25 29 17 20 20 20
   celkem 529 548 505 596 588 583
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   504 519 544 515 534 551
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Měcholupy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.5 z VDJ Měcholupy – 1 x 150 m3 (301,00 / 305,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Měcholupy - VDJ.LN 019/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   114 119 125 288 391 388
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Měcholupy má jednotnou kanalizační síť K-LN.015-J.N, ukončenou ČOV Měcholupy. Potrubí je z kameniny, betonu a sklolaminátu v profilech DN200 až DN600, novější potrubí z PVC v profilech DN110 a DN160. Délka kanalizační sítě je 1,9 km. Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   V roce 2020 byla dokončena výstavba splaškové gravitační kanalizace v pravobřežní části obce s napojením na stávající jednotnou kanalizaci provozovanou obcí, která je betonová v profilu DN500. Gravitační kanalizace je z polypropylenových trub PP DN250 v celkové délce cca 765 m. Pro převedení splaškových vod z pravého břehu do kanalizačního systému na levém břehu zakončeného ČOV byla vybudována ČS s kanalizačním výtlakem z potrubí PE DN80 v délce cca 89 m. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Měcholupy.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 50 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 33 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizačního potrubí ve vlastnictví obce, které je volně zaústěno do Blšanky a od 17 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec.

   Logopedická základní škola má vlastní ČOV zaústěnou taktéž do vodního toku Blšanka.

   Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s aerobní stabilizací kalu. Kapacita ČOV je 74 m3/den. ČOV je navržena na 493 EO, BSK5 60 kg/den. 

   Vstupní ČS slouží jako dešťový oddělovač, který bezpečnostním přelivem odděluje dešťové průtoky vyšší než je kapacita ČOV a zároveň slouží jako obtok ČOV. Hrubé předčištění je tvořeno česlemi a vertikálním lapákem písku. Aktivační část ČOV je ve dvoulinkovém provedení a je tvořena předřazenou denitrifikací a následně nitrifikací s vnořenou dosazovací nádrží.  Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do recipientu Blšanka. Přebytečný kal je udržován v aerobním stavu a následně je odvážen k dalšímu zpracování na větší ČOV.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci probíhá dostavba splaškové kanalizace v pravobřežní a levobřežní části toku Blšanka. Součástí kanalizace bude ČS 1 (Q=4 l/s, H=3,6 m) a výtlačný řad PE DN80 v délce 98,5 m, který bude napojen na stávající jednotnou kanalizaci. Gravitační kanalizace bude z PP DN 250 v celkové délce 350 m. Dostavba bude dokončena v roce 2021.

   Navrhujeme připojit objekty, které v současné době využívají k odvádění splaškových vod bezodtokové jímky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav IK-LN.015 ČOV Měcholupy PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Měcholupy ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Měcholupy PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS Měcholupy PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Měcholupy - bude osazena zpětnou klapkou PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Měcholupy 1 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 874,0 2 874,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 11490/2013 Rekonstrukce objektu čp.44 na Obecní úřad Měcholupy - malá domovní ČOV 6 EO
  24. 4. 2013