Měcholupy - CZ042.3507.4216.0347.01 - stav 2017

 1. Obec

  Měcholupy

  Číslo obce PRVKUK 0347
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0347
  Kód obce 566454
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0347.01 Měcholupy 09275 92754
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Měcholupy leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230  280 m n. m. Jedná se o obec do 600 trvale bydlících obyvatel a je zde 8 rekreačních objektů a ubytovací zařízení s ubytovací kapacitou 60 lůžek. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Měcholupy. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 504 519 544 570 - - -
   přechodně bydlící 25 29 37 45 - - -
   celkem 529 548 581 615 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   504 519 544 570 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Měcholupy je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.5 z VDJ Měcholupy – 1 x 150 m3 (301,00 / 305,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Měcholupy - VDJ.LN 019/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   114 119 125 570 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Měcholupy má jednotnou kanalizační síť K-LN.015-J.N. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace, kterou vlastní Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 23 % trvale bydlících obyvatel je napojeno na kanalizaci Měcholupy škola K-LN.044-S.C s ČOV s odtokem do vodoteče, kterou vlastní a provozuje Krajský úřad Ústí nad Labem, kanalizace sestává pouze z přípojek. 17 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Žatec.

   Základní a zvláštní škola pro žáky s vadami řeči a SPC v Měcholupech má vlastní ČOV a jejím vlastníkem a provozovatelem je Krajský úřad Ústí nad Labem.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno Okresním úřadem v Lounech, Referátem životního prostředí pod č. j. ŽP-611/97-231/27/97/Hr s platností od 11. 8. 1997. Povoluje vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV pro ZŠ a ZVŠ v Měcholupech do potoka Blšanka v ř. km 10,90 v parametrech:
   EO do 500
   Q = 0,23 l/s = 7 300 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   40
   58
   20
   29
   25
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Ukazatel BSK5 s potlačením nitrifikace.
   Platnost rozhodnutí do 1. 1. 2008
   Zahájení zkušebního provozu 22.8.1997, trvalého provozu 1. 6. 1998

   K čištění odpadních vod slouží ČOV typu Bioreko 20. Pohyblivé části ČOV jsou vyrobeny z plastů. Součástí ČOV je studna sloužící ke snižování hladiny podzemní vody v případě čištění ČOV.
   Vody z kuchyně jsou předčišťovány na odlučovači tuků LT – 1.
   K ČOV je přidružen odlučovač ropných látek LBO II G,který zajišťuje zachycení olejů a ropných látek při případné havárii v prostoru stáčení paliva LTO a na ploše nádvoří, kde parkují osobní auta.

   Na likvidaci opadů z ČOV je uzavřena smlouva s firmou SčVK a.s. Chomutov ze dne 6.10.1997.

   Obec Měcholupy se z hlediska odvádění odpadních vod dělí na levobřežní a pravobřežní část. Na levém břehu Blšanky je obec odkanalizována jednotnou kanalizací v délce 1,9 km zakončenou kompaktní mechanicko-biologickou ČOV pro 493 EO. Odpadní vody předčištěné na ČOV jsou vypouštěny do vodního toku Blšanka. Kanalizaci a ČOV vlastní Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozuje společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Na levobřežní KS není napojena Logopedická základní škola, která je příspěvkovou organizací kraje, ta má vlastní ČOV zaústěnou taktéž do vodního toku Blšanka.

   Na pravém břehu Blšanky není vybudována kanalizace zakončená na ČOV. Odpadní vody zachycené v septicích jsou vypouštěny do kanalizačního potrubí ve vlastnictví obce, které je volně zaústěno do Blšanky. 17 % obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokých jímkách s vyvážením na ČOV Žatec.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2014 doporučujeme ukončit kanalizační síť ČOV pro 700 EO. Objekty, které mají bezodtokové jímky navrhujeme napojit na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Měcholupy PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Měcholupy ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Měcholupy PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa