Lišany - CZ042.3507.4216.0346.01 - stav 2009

 1. Obec

  Lišany

  Číslo obce PRVKUK 0346
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0346
  Kód obce 566411
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0346.01 Lišany 08496 84964
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lišany leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 190 – 220 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel a je zde 7 rekreačních objektů. Obcí protéká Hůrecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma Lišany. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 149 149 149 149 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 149 149 149 149 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   119 119 120 121 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lišany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice OPSKLN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.11 z rozvodné sítě obce Staňkovice, která je zásobována vodou z vodárenské soustavy Přísečnice. VDJ Lišany – 1 x 50 m3 (212,00 / 214,83 m n. m.) je v současné době mimo provoz. Na vodovodní síť je napojeno 80 % trvale bydlících obyvatel, 20 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno vodou individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod z části nevyhovující, místy zkorodovaný. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lišany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Lišany není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

   Je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 300 v délce 869 m, DN 250 v délce 818 m s kanalizačními odbočkami DN 150 v délce 310 m a DN 200 v délce 17 m a výstavba nové centrální ČOV obce pro 200 EO se zaústěním do Hůreckého potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Lišany PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Lišany PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 290,0 1 290,0

  Mapa