Lipno - CZ042.3507.4216.0345.03 - stav 2004

 1. Obec

  Lipno

  Číslo obce PRVKUK 0345
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0345
  Kód obce 566403
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0345.03 Lipenec 08398 83984
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lipenec leží na úpatí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 240 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících a se 4 rekreačními objekty. Obcí protéká Lipenský potok a Hasina. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do ochranného pásma. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 166 171 180 190 - - -
   přechodně bydlící 15 15 15 15 - - -
   celkem 181 186 195 205 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   166 171 180 190 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lipenec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.12. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Lipno, která je zásobována z VDJ Lipno. Na přívodním řadu do obce Lipenec je PK Lipno. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby z roku 1991 bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lipenec nemá kanalizační síť, odpadní vody od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, 10 % trvale bydlících obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Lipenec není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 navrhujeme intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 300,0 2 300,0

  Mapa