Starý Šachov - CZ042.3502.4202.0037.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Starý Šachov

  Číslo obce PRVKUK 0037
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0037
  Kód obce 545538
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0037.01 Starý Šachov 15522 155225
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Starý Šachov leží jihovýchodně od Děčína na pravém břehu Ploučnice, v nadmořských výškách 230,00 - 255,00 m n.m. Jedná se o obec do 60 trvale žijících obyvatel a 16 rekreačními objekty. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená podél místních komunikací. Obcí protéká Ploučnice a dva místní potoky a další potok teče východně od obce. Území náleží do povodí Labe a CHKO České Středohoří. Nepředpokládá se rozvoj obce, pouze mírný rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 55 53 57 154 148 144
   přechodně bydlící 32 32 0 0 0 0
   celkem 87 85 57 154 148 144
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovodní síť pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní. Pouze šest chalup je napojeno na vodovod z místní studny. Tento vodovod nemá statut vodovodu pro veřejnou potřebu. Jeden objekt (bývalá hospoda) je napojen přípojkou dl. 20 m z vodovodní sítě Malého Šachova (3 obyvatelé).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do budoucna se i nadále předpokládá individuální zásobení pitnou vodou- domovní studny.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno ze stávajících veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není vybudovaná kanalizační síť. 80% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Děčín (15 km), 15% obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče, 5% obyvatel má septiky s přepadem vsakováním
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků do místních vodotečí nebo vsakovány.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Stávající systém kanalizace zůstane zachován, postupně bude nahrazován systémem individuálních čistíren. Případně pomocí bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory