Lipno - CZ042.3507.4216.0345.02 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Lipno

  Číslo obce PRVKUK 0345
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0345
  Kód obce 566403
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0345.02 Drahomyšl 08428 84280
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Drahomyšl leží na úbočí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 230 m n. m. Obcí protéká Drahomyšlská stoka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 62 63 62 55 53 53
   přechodně bydlící 0 0 6 6 6 6
   celkem 62 63 68 61 59 59
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   62 63 66 61 59 59
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Drahomyšl zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.10 z rozvodné sítě obce Dubčany, která je zásobována z VDJ Liběšice – 2 x 50 m3 (279,55 / 282,85 m n. m.). Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   50 51 54 61 59 59
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Drahomyšl má vybudovanou splaškovou kanalizační síť K-LN.014-S.C ukončenou ČOV Drahomyšl. Potrubí je z trub PVC DN300. Délka kanalizační sítě je 1,5 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. 

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Kapacita ČOV je 24,9 m3/den. ČOV je navržena na 150 EO, BSK5 9 kg/den. ČOV sestává z mechanického předčištění, provzdušňované aktivační nádrže a čerpací stanice přečerpávající odpadní vodu na biofiltr. 

   ČOV byla uvedena do trvalého provozu v r. 1997.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 014/1/K ČOV Drahomyšl 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav Drahomyšl ČOV 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 30626/2012 Kanalizace a čistírna odpadních vod SBR 5 pro rodinný dům v k.ú.Lipno
  14. 11. 2012
  Žatec MUZA 4871/2010 Domovní čistírna odpadních vod + kanalizace pro rodinný dům čp.44 Lipenec
  3. 2. 2010