Lipno - CZ042.3507.4216.0345.02 - stav 2004

 1. Obec

  Lipno

  Číslo obce PRVKUK 0345
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0345
  Kód obce 566403
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0345.02 Drahomyšl 08428 84280
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Drahomyšl leží na úbočí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Drahomyšlská stoka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 62 63 66 70 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 62 63 66 70 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   62 63 66 70 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Drahomyšl zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.10 z rozvodné sítě obce Dubčany, která je zásobována z VDJ Liběšice – 2 x 50 m3 (279,55 / 282,85 m n. m.). Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   50 51 54 70 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Drahomyšl má splaškovou kanalizační síť K-LN.014-S.C ukončenou mechanicko-biologickou ČOV Drahomyšl, na které jsou čištěny odpadní vody od 81 % trvale bydlících obyvatel. Od 19 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Rozhodnutím č.j. ŽP – 3333/98-231/5/99/Hr. ze  dne 25.2.1999 vydaného Okresním úřadem v Lounech je povoleno vypouštění zbytkového znečištění z ČOV do Drahomyšlské stoky v této kvalitě:
   Q roční = 4 672 m3/rok
   Q denní = 12,80 m3/den
   Q max. = 2,0 l/s                
   BSK5 = 20 mg/l, hodnota prům. = 25 mg/l hodnota max.
   NL = 18 mg/l, hodnota prům. = 20 mg/l hodnota max.
   CHSK = 50 mg/l hodnota prům. = 60 mg/l hodnota max.

   ČOV byla uvedena do trvalého provozu v r. 1997

   Projektové parametry:
   Kapacita ČOV = EO 300
   Průměrný roční přítok Qr = 3971 m3/rok

   Průměrný přítok Qd = 10,88 m3/d = 0,126 l/s
   Počet napojených EO = 68
   Projektované hodnoty znečištění:
   BSK5 = 375,0 mg/l

   Skutečné parametry rok 2002:
   Skutečný přítok = 1 345 m3/r = 0,043 l/s
   Skutečný počet napojených EO = 9

   Skutečné hodnoty znečištění:
   BSK5 = 111,0 mg/l = 0,15 t/r
   CHSK = 182,0 mg/l = 0,24 t/r
   NL = 75,0 mg/l = 0,10 t/r
   N-NH4 = 37,0 mg/l = 0,05 t/r
   Pc = 7,7 mg/l = 0,01 t/r

   MČOV VHS typ 25 je vybavena na přítoku retenčním prostorem, kam přepadá přitékající odpadní voda v případě, že dojde k poruše čerpadla OV na biofiltr.
   Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s aerobní stabilizací kalu a dočištěním na biologickém filtru. Splaškové odpadní vody přitékají gravitačně přes šachtu mimo oplocení š -100 a šachtu s napojením kalové vody z kalových polí š -101 do typového objektu MČOV VHS typ 25. Odpadní voda natéká do válcového objektu vybaveného česlemi, který slouží jako lapák písku. Odtud natéká voda do aktivačního prostoru provzdušovaného hřebenovým bubnem a dále otvory v dělící stěně do dosazovacího prostoru.
   Recirkulace kalu mezi dosazovákem a aktivací je zajišťována komunikační štěrbinou. Odsazená voda natéká do šachty š -102 s čerpadlem podávajícím vodu do skrápěče biofiltru. Za biofiltrem jsou v malém akumulačním prostoru zachycovány nerozpuštěné látky uvolněné z BF, voda odtéká přes měrný objekt s trojúhelníkovým přepadem do recipientu.
   Obtok ČOV je řešen ze šachty š -100, kde je jeho vtok uzavřen hradítky, do šachty na odtoku vyčištěné vody š -103.
   Přebytečný kal s plovoucím kalem je odtahován do čerpací jímky, odkud je čerpán na kalová pole.

   Čistící jednotka MČOV VHS 25
   Čistírna je ocelová nádrž rozdělená stěnami na jednotlivé technologické prostory : hrubé předčištění a retence, prostor aktivační a dosazovací.
   Je osazena na železobetonové desce, proti vztlaku kotvena přivařením k ocelovým deskám zabetonovaným v základové desce. Uvnitř vpravo je čerpací studna, ze které je nutné čerpat vodu v případě vyprázdnění ČOV.
   Hrubé předčištění
   Válcová nádoba, která slouží jako lapák písku, je osazena za nátokem česlemi nachází se v prostoru retence.
   Aktivační prostor
   Je vybaven potrubím pro provzdušňování štěrbiny a potrubím pro odtah kalu. Přebytečný kal je odtahován ze dna aktivační nádrže samospádem po otevření šoupěte zemní šoupátkové soupravy vedle nádrže.
   Dosazovací prostor
   Je vybaven odtahem plovoucích nečistot. Odtah je možný po otevření druhého šoupátka zemní soupravy, odtok je veden do potrubí přebytečného kalu do čerpací jímky kalu. Stlačený vzduch na pročištění štěrbiny dodává vzduchový kompresor ORLÍK PKS 4 (mobilní kompresorová stanice).
   Zapracování ČOV lze provést naočkováním aktivovaným kalem z některé dobře pracující ČOV. Očkuje se do nádrže, ze které bylo odebráno stejné množství vody.
   Obsah kalu v aktivaci se kontroluje sedimentační zkouškou v 1-litrovém válci, kde se odečte objem sedimentu po 30 minutách. Sediment by se měl pohybovat v rozmezí 300 až 600 ml/l. Současně vzorkovací skupina laboratoří dopravuje do laboratoře vzorky aktivovaného kalu pro biologický rozbor a stanovení kalového indexu.
   Součástí nádrže je provzdušňovací zařízení – hřebenový buben.
   Čerpací šachta na BF
   Jedná se o typový objekt JUNG UKF 08/2M. Do šachty natéká předčištěná odpadní voda z dosazovacího prostoru ČOV VHS 25.
   Je vybavena kalovým řezacím čerpadlem, které čerpá odpadní vodu na BF.
   Čerpadlo je ovládáno hladinovou automatikou.
   Ovládací obvody plováků jsou napájeny napětím 220 V přes jistič FA2.
   Biologický filtr
   Je nadzemní betonový monolitický objekt o průměru 4 m s výškou náplně 3 m. Náplň tvoří kámen. K filtru je přidružena sběrná šachta 750 x 750 mm.
   Rotační skrápěč je dvouramenný.
   Čerpací jímka kalu
   Tvoří ji prefabrikáty se zákrytovou deskou a nástavcem. Je osazena na základové desce vedle základové desky ČOV. Je vodotěsná a pro vstup do jímky je pouze po žebříku, chrání ji ocelový poklop 600 x 600 mm.
   Kalová pole
   ČOV je vybavena dvěma kalovými poli o celkové ploše 54 m2. Kalové pole se plní jedno, po naplnění se nechá vysychat, plní se druhé.
   Kalové hospodářství
   Zahuštěný kal je přečerpáván k odvodnění na kalovém poli nebo odvážen fekálním vozem na ČOV Žatec ke strojnímu odvodnění. Odsazená kalová voda je přečerpávána zpět na přítok ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je z roku 1993, v celém rozsahu zástavby je bez větších provozních problémů. Navrhujeme do roku 2015 na stávající kanalizace napojit objekty, které mají v současnosti bezodtokové jímky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Drahomyšl PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Drahomyšl ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa