Lipno - CZ042.3507.4216.0345.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lipno

  Číslo obce PRVKUK 0345
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0345
  Kód obce 566403
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0345.01 Lipno 08429 84298
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lipno leží na úbočí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260 – 300 m n. m. Obcí protéká Lipenský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 266 260 266 277 285 291
   přechodně bydlící 15 15 0 0 0 0
   celkem 281 275 266 277 285 291
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   252 252 250 271 278 284
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lipno je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.11 z VDJ Lipno – 2 x 150 m3 (299,50 / 302,50 m n. m.), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka - 2 x 650 m(328,00 / 333,00 m n. m) zásobovaného z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN 019/5 VDJ Lipno-nový - VDJ.LN 019/5 300 300 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LN 019/14 ČS Lipno (ve vodojemu) - CS.LN 019/14 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lipno nemá kanalizační síť, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace, 30 % trvale bydlících obyvatel má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Lipno není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 30626/2012 Kanalizace a čistírna odpadních vod SBR 5 pro rodinný dům v k.ú.Lipno
  14. 11. 2012
  Žatec MUZA 4871/2010 Domovní čistírna odpadních vod + kanalizace pro rodinný dům čp.44 Lipenec
  3. 2. 2010