Libořice - CZ042.3507.4216.0344.01 - stav 2004

 1. Obec

  Libořice

  Číslo obce PRVKUK 0344
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0344
  Kód obce 566381
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0344.01 Libořice 08323 83232
  CZ042.3507.4216.0344.02 Železná 08324 83241
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libořice s částí Železná leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260 – 290 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel a je zde 40 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 357 355 352 350 -
   přechodně bydlící 150 167 196 225 -
   celkem 507 522 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   357 355 352 350 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libořice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pšov OKSKLN.011 vodovodem OK-SK-LN.011.3 z VDJ Libořice – 1 x 100 m3 (306,50 / 309,50 m n. m.), do kterého přitéká voda z VDJ Pšov – 2 x 300 m3 (354,80 / 358,80 m n. m.). Zároveň je obec zásobována vodou z vlastního zdroje vrtu Libořice. V současné době je obec zásobována vodou z vlastního zdroje a ze skupinového vodovodu odebírá vodu jen v době přísušku nebo z technických důvodů. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Libořice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů, pro zokruhování sítě bude vybudován řad DN 80 v délce 514 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav vrt Libořice - ZD.LN 011/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LN 011/2 VDJ Libořice - VDJ.LN 011/2 100 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS Libořice - CS.LN 011 32 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 350 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Libořice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Žatec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Podle studie odkanalizování obce (Hladík, 2003) je navržena splašková kanalizace a ČOV v rozsahu : gravitační stoky DN 250 - 3,854 km, výtlak DN 80 – 0,730 km, ČOV typu BC 150 EO. Bezodtokové jímky budou zrušeny a všechny objekty budou přepojeny na kanalizaci.
   Dešťové vody budou nadále odváděny stávajícími příkopy.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Libořice PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Libořice PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Libořice PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh ČS Železná PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa