Libořice - CZ042.3507.4216.0344.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libořice

  Číslo obce PRVKUK 0344
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0344
  Kód obce 566381
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0344.01 Libořice 08323 83232
  CZ042.3507.4216.0344.02 Železná 08324 83241
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libořice s částí Železná leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 260 – 290 m n. m. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 357 355 336 323 311 303
   přechodně bydlící 150 167 0 0 0 0
   celkem 507 522 336 323 311 303
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   357 355 352 323 311 303
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libořice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pšov OK-SK-LN.011 vodovodem OK-SK-LN.011.3 z VDJ Libořice – 1 x 100 m3 (306,50 / 309,50 m n. m.), do kterého přitéká voda z VDJ Pšov – 2 x 300 m3 (354,80 / 358,80 m n. m.). Zároveň je obec zásobována vodou z vlastního zdroje vrtu Libořice. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Libořice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Libořice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav vrt Libořice - ZD.LN 011/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN 011/2 VDJ Libořice - VDJ.LN 011/2 100 100 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS Libořice - CS.LN 011 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Libořice nemá kanalizační systém. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Žatec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu se navrhuje splaškové vody z Libořic odvést prostřednictvím gravitační splaškové kanalizace doplněné malou čerpací stanicí do ČOV, navržené na východním okraji obce Libořice pod komunikací Měcholupy - Podbořany. Splaškové vody ze Železné u Libořic se navrhují odvést prostřednictvím tlakové splaškové kanalizace, doplněné malou čerpací stanicí, do společné ČOV pro obě obce.

   Čistírna odpadních vod pro 300 EO bude mít dostatečnou kapacitu pro likvidaci splaškových vod z Libořic i osady Železná u Libořic a jejich rozvoj. V případě potřeby bude čistírnu možno rozšiřovat. 

   Bezodtokové jímky budou zrušeny a všechny objekty budou přepojeny na kanalizaci.

   Dešťové vody budou nadále odváděny stávajícími příkopy.

   Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh ČS Železná PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Libořice PRVK\2021
  ČOV Návrh IK-LN.045 ČOV Libořice PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Libořice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  11 418,0 0,0 11 418,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory