Libočany - CZ042.3507.4216.0343.01 - stav 2004

 1. Obec

  Libočany

  Číslo obce PRVKUK 0343
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0343
  Kód obce 530590
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0343.01 Libočany 08308 83089
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libočany leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210  220 m n. m. Jedná se o obec do 500 trvale bydlících obyvatel s azylovýho domem o kapacitě 20 lůžek. Obcí protéká potok Liboc a řeka Ohře. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel v souvislosti s výstavbou rodinných domků. V obci jsou dobré pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 500 523 561 600 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 500 523 561 600 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   492 515 552 590 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libočany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 vodovodem OK-SK-LN.026.6 z VDJ Žatec - Ořešák – 2 x 2000 m3 (260,00 / 265,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z Vodárenské soustavy Karlovy Vary. Před obcí Libočany je osazen redukční ventil s výstupním tlakem 0,45 MPa. Na vodovodní síť je napojeno 98 % obyvatel, 2 % trvale bydlících obyvatel jsou zásobována individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s rekonstrukcí azbestocementových potrubí a vzhledem k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci..

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   430 450 483 600 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Libočany má jednotnou kanalizační síť K-LN.013.2-J.C, ze které se odpadní vody čerpají od 12/2003 do kanalizačního systému města Žatec a jsou od 86 % trvale bydlících obyvatel čištěny na ČOV Žatec. Od 14 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním.
   ČOV Žatec je podrobně popsána v kartě 353.01 Žatec.

   Do 12/2003 byla v provozu ČOV Libočany.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno pod č. j. VOD.223-1195-93-93-Egr ze dne 16.11.1993 s platností do 31.12.2004
   Recipient – Ohře

   Limity:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   40
   60
   20
   30
   30
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   ČOV je mechanicko biologická s ručními česlemi a s oxidačním příkopem s kalovými kapsami. Vracení kalu z dosazovací nádrže do oxidačního příkopu čerpadly.
   Projektované parametry:
   EO 761
   Q = 81,0 l/s
   Skutečné parametry:
   EO 278
   Q = 0,427 l/s = 13 455 m3/r

   Přítok:
   CHSK = 767 mg/l
   BSK5 = 453 mg/l
   NL = 126 mg/l
   N-NH4 = 49 mg/l
   Pcelk = 9,2 mg/l

   Odtok:
   CHSK = 24 mg/l
   BSK5 = 7,6 mg/l
   NL = 9,5 mg/l
   N-NH4 = 6,0 mg/l
   Pcelk = 5,9 mg/l

   Produkce stabilizovaného kalu 1,57 t/r, neodvodňuje se.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Výhled byl realizován v roce 2003.
   Odpadní vody, které natékaly na ČOV v Libočanech byly převedeny do ČS, situované v prostoru bývalé ČOV.
   Dále jsou do páteřního řadu přečerpávány splaškové odpadní vody z nejníže položené části obce. Tam byla souběžně s kanalizačním výtlakem položena gravitační kanalizace PVC DN 300, ústící do ČS u Liboce.
   Vlastní čerpací jímka je z betonových prafabrikátů o vnitřním průměru 1,1 m, hloubka 4,0 m.
   V čerpací jímce je instalována dvojice ponorných kalových čerpadel KSB Amarex KRT F 80210/032 UG-138 s motory 3 x 400 V, 50 Hz, 3,95 kW, 1450 l/min. s otevřenými oběžnými koly a se spouštěcím zařízením, ovládané ultrazvukovým snímačem.
   Vedle čerpací jímky je armaturní komora s příslušným armaturním vystrojením. Společný výtlak z armaturní komory má dimenzi PVC 90.

   Projektované parametry:
   ČS Libočany Qmax = 1450 l/min při provozu jednoho čerpadla, Qmax = 2 900 /min při provozu obou čerpadel
   ČS Liboc Qmax = 1450 l/min při provozu jednoho čerpadla, Qmax = 2 900 /min při provozu obou čerpadel

   Tlaková kanalizace
   páteřní řad 3 (výtlak z Nového Sedla do Žatce) PVC 160/225: celkem 5 907 m
   přípojný řad 6 (výtlak z ČS u Liboce) PVC 90: 12 m
   přípojný řad 7 (výtlak z ČS Libočany) PVC 110: 342 m

   Gravitační kanalizace
   řad 4 (havarijní přeliv z ČS u Liboce) PVC DN 300: 24 m
   řad 5 (gravitace od kostela k ČS u Liboce) PVC DN 300: 436 m

   Do roku 2015 navrhujeme stávající septiky přepojit na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Libočany 1 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Libočany 2 - čp.99 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Libočany 3 - čp.84 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Libočany PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Libočany PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  68,0 0,0 68,0

  Mapa