Libočany - CZ042.3507.4216.0343.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Libočany

  Číslo obce PRVKUK 0343
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0343
  Kód obce 530590
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0343.01 Libočany 08308 83089
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libočany leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 220 m n. m. Obcí protéká potok Liboc a řeka Ohře. Území obce náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel v souvislosti s výstavbou rodinných domků. V obci jsou dobré pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 500 523 525 504 485 473
   přechodně bydlící 0 0 23 26 26 26
   celkem 500 523 548 530 511 499
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   492 515 552 530 511 499
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libočany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žatec OK-SK-LN.026 přes rozvodnou síť města Žatec. Zdrojem vody je VDJ Žatec - Ořešák – 2 x 2000 m3 (260,00 / 265,00 m n. m.). Ten je dotován z VDJ Žatec STP, do kterého voda přitéká z ÚV Žlutice a z ÚV Holedeč (Vodárenská soustava Karlovy Vary). Před obcí Libočany je osazen redukční ventil. Na vodovodní síť je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Dle územního plánu je navrženo prodloužení vodovodního řadu a jeho zokruhování potrubím v celkové délce cca 800 m PE 125 do míst nové zástavby, která vzniká podél hlavní komunikace směrem na Kadaň. Předpokládaná realizace do roku 2030. V jižní části obce jsou navržena 2 prodloužení stávajících řadů - potrubím PE 125 délky cca 165 m a cca 120 m. V severní části obce jsou ještě navržena další 2 prodloužení stávajících řadů - potrubím PE 125 délky cca 135 m a cca 120 m. Předpokládaná realizace po roce 2030. V letech 2021 -2022 obec plánuje rekonstrukci části místní komunikace, při které by mělo dojít k výměně stávajícího vodovodního potrubí v celkové délce cca 265 m. 

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Libočany předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   430 450 483 452 436 426
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Libočany má jednotnou kanalizační síť K-LN.013.2-J.C, ze které jsou odpadní vody čerpány do kanalizačního systému města Žatec a následně čištěny na ČOV Žatec. Gravitační potrubí je z trub PVC DN 300 a kameniny v profilech DN250 až DN600, tlaková kanalizace je z trub PVC DN160. Délka kanalizační sítě je 5,7 km. Součástí kanalizační sítě jsou tři ČSOV.

   Na kanalizaci je napojeno 85 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 15 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

   Vlastníkem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť bude potřeba rozšíření kanalizace a to nejen ve směru Kadaň, kde podél této komunikace v sadech vzniká nová zástavba, ale také dle územního plánu ve směru na Žatec bude postaveno několik desítek domů. Dále je potřeba realizovat napojení na kanalizaci části obce Židovská čtvrť - pod Kostelem a za Kulturním domem, jedná se o starou zástavbu.

   V letech 2021 -2022 obec plánuje rekonstrukci části místní komunikace, při které by mělo dojít k výměně stávajícího kanalizačního potrubí v celkové délce cca 220 m. Do roku 2030 se předpokládá realizace rozšíření stokové sítě do míst nové zástavby, která vzniká podél hlavní komunikace směrem na Kadaň.

   V  cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.   Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 013/1 Libočany 1 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 013/2 Libočany 2 - čp.99 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 013/3 Libočany 3 - čp.84 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Libočany PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Libočany PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  6 240,0 5 678,0 11 918,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 31433/2011 Přístavba k rodinnému domu čp.109 v Libočanech
  31. 8. 2011