Liběšice - CZ042.3507.4216.0342.05 - stav 2004

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0342
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0342
  Kód obce 566357
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0342.05 Lhota 10187 101877
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lhota leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270  290 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a s 11 rekreačními objekty. Obcí protéká Sádecký a Klučecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 30 31 33 35 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 30 31 33 35 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 8 17 28 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lhota je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Deštnice SK-LN.021 vodovodem SK-LN.021.3 z rozvodné sítě obce Sádek, která je zásobována z VDJ Deštnice. Před obcí Sádek je VDJ Deštnice - PK – 1 x 20 m3. Na vodovodní síť je napojeno 10 % obyvatel, 90 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Lhota nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole a 50 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakování.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Lhota není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 453,0 453,0

  Mapa