Liběšice - CZ042.3507.4216.0342.03 - stav 2004

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0342
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0342
  Kód obce 566357
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0342.03 Dubčany 08260 82601
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dubčany leží na úbočí pahorkatiny Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a se 3 rekreačními objekty. Obcí protéká Liběšický potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 30 31 33 35 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 30 31 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   30 31 33 35 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dubčany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.9 z VDJ Liběšice – 2 x 50 m3 (279,55 / 282,85 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem a provozovatele vodárenského zařízení je obec Liběšice.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dubčany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Dubčany není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 146,0 146,0

  Mapa