Liběšice - CZ042.3507.4216.0342.02 - stav 2004

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0342
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0342
  Kód obce 566357
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0342.02 Dobříčany 02778 27782
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dobříčany leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220  230 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a s 9 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se výrazný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 92 100 115 130 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 92 100 115 130 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   92 100 115 130 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dobříčany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.7 z VDJ Skalka – 2 x 650 m3 (328,00 / 333,00 m n. m.), do kterého přitéká voda z ÚV Holedeč. Na přívodním řadu pro obec Dobříčany a Kluček je osazen redukční ventil. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dobříčany nemá kanalizační síť, odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do dešťové kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Dobříčany není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 560,0 1 560,0

  Mapa