Liběšice - CZ042.3507.4216.0342.01 - stav 2004

 1. Obec

  Liběšice

  Číslo obce PRVKUK 0342
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0342
  Kód obce 566357
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0342.01 Liběšice 08262 82627
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Liběšice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v chráněné krajinné oblasti České středohoří a současně v CHOPAV Severočeská křída. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 – 250 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel a s 23 rekreačními objekty. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 244 256 278 300 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 244 256 278 300 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   214 229 255 285 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Liběšice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.8 z VDJ Liběšice – 2 x 50 m3 (279,55 / 282,85 m n. m), do kterého přitéká voda z VDJ Skalka zásobovaného z ÚV Holedeč. Na vodovodní síť je napojeno 88 % trvale bydlících obyvatel, 12 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Liběšice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích se vsakováním

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Liběšice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou veškeré bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec. Po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 050,0 3 050,0

  Mapa