Srbská Kamenice - CZ042.3502.4202.0036.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Srbská Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0036
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0036
  Kód obce 546348
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0036.01 Srbská Kamenice 15297 152978
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Srbská Kamenice leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 196,00 - 228,00 m n.m. Jedná se o obec do 270 trvale žijících obyvatel se 180 lůžky v hotelech a penzionech. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená oboustranně podél komunikace III/25 854 a podél řeky Kamenice. Jižní částí obce protéká Bynovecký potok a na severu obce Chřibská Kamenice a dva místní potoky. V obci jsou dvě malé vodní plochy. Území náleží do povodí Labe. Obec se nalézá v Národním parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V obci mají své sídlo firmy: Pila Srbská Kamenice, TYVEK zemědělská firma a několik drobných živnostníků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 176 179 216 261 278 291
   přechodně bydlící 315 315 190 200 200 200
   celkem 491 494 406 461 478 491
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Srbská Kamenice je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní nebo z vlastních vodovodů, které převážně neodpovídají kvalitou vyhlášce  č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Na území katastru se nachází několik vodárenských vrtů ve vlastnictví SVS a.s., které jsou v současnosti nevyužívány (posílení vodovodní sítě Děčínska). V době jejich zřízení vykazovaly vzorky z vrtu DKJ 5 vlastnosti pitné vody bez potřeby dalších úprav. Vzorky z ostatních vrtů byly mírně železité.

   V současné době není možné napojení obce na tyto vrty, které se nacházejí mimo zastavěné území. Jejich zprovoznění pro potřeby obce by bylo finančně nákladné a časově zdlouhavé. Většina nemovitostí v obci má vlastní zdroje vody a nemají zájem o napojení k veřejnému vodovodu, který by zásobil celou obec. Z tohoto důvodu není uvažováno s výstavbou vodovodu, obec by nesplnila podmínky dotačních titulů a nemá prostředky na dofinancování.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Srbská Kamenice pozorovací PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Srbská Kamenice pozorovací PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Srbská Kamenice pozorovací PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 92 96 98
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Srbské Kamenici je vybudovaná kanalizační síť. 20% obyvatel je napojeno na kořenové ČOV ve vlastnictví obce. 80% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (10 km), nebo domovní ČOV.
   Firmy v obci mají vlastní průmyslové čistírny: KAMENICKO s.r.o. – DČB 16 (107 EO), PILA Růžová s.r.o. – SX – 16 + lapol KX – 50 (158 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se v současné době uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod.
   Dle ÚS je navrženo vybudování splaškové kanalizace DN 300 v délce 2,4 km se dvěma ČS a ČOV pro 2x150 EO. Vzhledem k finanční náročnosti není výstavba do roku 2030 uvažována.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Srbská Kamenice- navrh PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 355,0 355,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory