Srbská Kamenice - CZ042.3502.4202.0036.01 - stav 2004

 1. Obec

  Srbská Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0036
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0036
  Kód obce 546348
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0036.01 Srbská Kamenice 15297 152978
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Srbská Kamenice leží severovýchodně od Děčína, v nadmořských výškách 196,00 - 228,00 m n.m. Jedná se o obec do 180 trvale žijících obyvatel s 105 rekreačními objekty a 180 lůžky v hotelech a penzionech. Zástavba rodinnými domky venkovského charakteru je rozptýlená oboustranně podél komunikace III/25 854 a podél řeky Kamenice. Jižní částí obce protéká Bynovecký potok a na severu obce Chřibská Kamenice a dva místní potoky. V obci jsou dvě malé vodní plochy. Území náleží do povodí Labe. Obec se nalézá v Národním parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na území obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje. V obci mají své sídlo firmy: KAMENICKO s.r.o., PILA Růžová s.r.o. a TOP SERVIS ELEKTRO s.r.o.
   Předpokládá se mírný rozvoj obce, hlavně v oblasti turistického ruchu. Dle ÚS je navržena výstavba 27 rodinných domků a možnost přestavby rekreačních chalup na rodinné domy.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 176 179 184 190 - - -
   přechodně bydlící 315 315 315 315 - - -
   celkem 491 494 499 505 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Srbská Kamenice je bez vodovodní sítě pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní nebo z vlastních vodovodů, které převážně neodpovídají kvalitou vyhlášce 376/2000 Sb.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Na území katastru se nachází několik vodárenských vrtů, které jsou v současnosti nevyužívány (posílení vodovodní sítě Děčínska). V době jejich zřízení vykazovaly vzorky z vrtu DKJ 5 vlastnosti pitné vody bez potřeby dalších úprav. Vzorky z ostatních vrtů byly mírně železité. ÚS navrhuje výstavbu místního vodovodu – revize a vystrojení stávajícího vrtu s výtlačným potrubím DN 80 v dl. 0,75km do nového VDJ VDJ 2x 50 m3 a rozvodnými řady DN 80-63 v délce 6,7 km.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejných a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Srbská Kamenice DKJ1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Srbská Kamenice DKP3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Srbská Kamenice DKJ2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Srbská Kamenice DKJ3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Srbská Kamenice DKJ4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Srbská Kamenice DKJ5 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Srbské Kamenici není vybudovaná kanalizační síť. 100% obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Česká Kamenice (10 km).
   Firmy v obci mají vlastní průmyslové čistírny: KAMENICKO s.r.o. – DČB 16 (107 EO), PILA Růžová s.r.o. – SX – 16 + lapol KX – 50 (158 EO).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se v současné době uvažuje i nadále s individuálním likvidováním splaškových vod.
   Dle ÚS navrženo vybudování splaškové kanalizace DN 300 v délce 2,4 km se dvěma ČS a ČOV pro 2x150 EO. Výstavbu lze ve výhledu, po roce 2015, doporučit vzhledem připravované výstavby nových RD a velkému využití obce pro rekreaci individuelní i hromadnou.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  7 527,0 10 415,0 17 942,0

  Mapa