Holedeč - CZ042.3507.4216.0341.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Holedeč

  Číslo obce PRVKUK 0341
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0341
  Kód obce 566187
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0341.04 Veletice 04093 40932
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Veletice leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210 - 240 m n. m. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Na území zasahuje II. ochranné pásmo vodního zdroje Holedeč. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 82 82 90 78 79 80
   přechodně bydlící 40 40 30 35 37 40
   celkem 122 122 120 113 116 120
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   82 82 83 65 67 71
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Veletice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.3. Zdrojem vody je vodní zdroj Holedeč s ÚV Holedeč, ze které se čerpá do VDJ Žatec STP. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Holedeč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 71 72
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Veletice není kanalizační systém, odpadní vody od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec a od 10% obyvatel jsou odpadní vody čištěny v domovních mikročistírnách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Veletice se navrhuje výstavba nové tlakové kanalizace. Nová kanalizace zajistí odvádění splaškových odpadních vod z obce a jejich čištění na nové ČOV Veletice s vypouštěním vyčištěných vod do vodního toku Blšanka. Nová splašková kanalizace je navržena jako tlaková s tlakovými přípojkami ukončenými domovními čerpacími jímkami umístěnými na parcelách odkanalizovaných nemovitostí. Tlaková kanalizace PE100 SDR11 DN 50, 63, 75, 90 v celkové délce 1675 m, odtokové potrubí z ČOV PP SN10 DN 250 v délce 122 m.

   Pro čištění splaškových odpadních vod ja navržena biologická čistírna odpadních vod TOPAS S160 pro 150EO. ČOV je řešena jako podzemní s nadzemním provozním objektem sloužícím pro potřeby obsluhy a osazení dmychadla a rozvaděče. Čistírna má technologii, která obsahuje přítokovou nádrž, aktivační nádrž (bioreaktor) a kalojem.

   Zahájení stavby je plánováno na rok 2021 s termínem dokončení v roce 2023.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Veletice PRVK\2021
  Výústní objekt Návrh vyust Veletice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 11 097,0 11 097,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 27843/2019 Rybník Holedeč - revitalizace
  11. 7. 2019
  Žatec MUZA 34098/2012 Mobilní nádrž na naftu - čerpací stanice Harlequin FS 2500 na st.parc.č.58/1 k.ú.Veletice
  17. 12. 2012
  Žatec MUZA 5972/2012 Stavební úpravy a modernizace mateřské školy čp.141 Holedeč
  28. 2. 2012
  Karlovy Vary 2306/SÚ/18 GOLF PARK Andělská Hora - vodohospodářské objekty
  7. 3. 2018