Holedeč - CZ042.3507.4216.0341.04 - stav 2009

 1. Obec

  Holedeč

  Číslo obce PRVKUK 0341
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0341
  Kód obce 566187
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0341.04 Veletice 04093 40932
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Veletice leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 210  240 m n. m. Jedná se o obec do 100 trvale bydlících obyvatel a s 23 rekreačními objekty. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 82 82 83 85 -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 -
   celkem 122 122 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   82 82 83 85 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Veletice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.3. Zdrojem vody je vodní zdroj Holedeč s ÚV Holedeč, ze které se čerpá do VDJ Radíčeves. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Holedeč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Veletice není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Veletice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

   V obcích Stránky a Veletice se navrhuje vybudovat tlakovou kanalizaci zakončenou společnou ČOV pro 100 EO. Tlaková kanalizace DN 50 má ve Stránkách délku 1396 m, ve Veleticích délku 1406 m. Pro každé produkční místo bude osazena domovní čerpací jímka s mělnícím čerpadlem, ve Stránkách v počtu 14, ve Veleticích v počtu 33 čerpacích jímek. ČOV je tvořena denitrifikací a nitrifikací s jemnobublinnou aerací s dosazovací nádrží. Je umístěna mimo zátopové území na pravém břehu Blšanky, odtokové potrubí z ČOV DN 250 v délce 117 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Veletice PRVK/2020
  Výústní objekt Návrh vyust Veletice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 651,0 651,0

  Mapa