Holedeč - CZ042.3507.4216.0341.03 - stav 2009

 1. Obec

  Holedeč

  Číslo obce PRVKUK 0341
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0341
  Kód obce 566187
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0341.03 Stránky 04092 40924
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stránky leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán a v ochranném pásmu vodního zdroje Holedeč. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 255 n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel a s 20-ti rekreačními objekty. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se velmi mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 42 42 43 45 - - -
   přechodně bydlící 30 30 30 30 - - -
   celkem 72 72 73 75 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   42 42 43 45 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stránky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.2. Zdrojem vody je vodní zdroj Holedeč s ÚV Holedeč, ze které se čerpá do VDJ Radíčeves. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Stránky není kanalizační systém, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Stránky není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

   V obcích Stránky a Veletice se navrhuje vybudovat tlakovou kanalizaci zakončenou společnou ČOV pro 100 EO. Tlaková kanalizace DN 50 má ve Stránkách délku 1396 m, ve Veleticích délku 1406 m. Pro každé produkční místo bude osazena domovní čerpací jímka s mělnícím čerpadlem, ve Stránkách v počtu 14, ve Veleticích v počtu 33 čerpacích jímek. ČOV je tvořena denitrifikací a nitrifikací s jemnobublinnou aerací s dosazovací nádrží. Je umístěna mimo zátopové území na pravém břehu Blšanky, odtokové potrubí z ČOV DN 250 v délce 117 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 745,0 745,0

  Mapa