Holedeč - CZ042.3507.4216.0341.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Holedeč

  Číslo obce PRVKUK 0341
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0341
  Kód obce 566187
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0341.02 Holedeček 40915 409154
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Holedeček leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220  230 m n. m. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Na území zasahuje II. ochranné pásmo vodního zdroje Holedeč. Předpokládá se nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 70 75 77 78 79 80
   přechodně bydlící 7 7 21 24 17 13
   celkem 77 82 98 102 96 93
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   70 75 84 92 92 93
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Holedeček je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.1. Zdrojem vody je vodní zdroj Holedeč s ÚV Holedeč, ze které se čerpá do VDJ Žatec STP. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Pro nové rozvojové plochy je navržena nová část vodovodní sítě materiálu PE, DN 80 v celkové délce 850 metrů. Zahájení výstavby se nepředpokládá před rokem 2030. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 90 88 87
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má vybudovanou splaškovou gravitační kanalizaci z potrubí PVC DN 250 v délce 779 m se zaústěním do stávající kanalizace obce Holedeč s odvodem a čištěním na stávající ČOV Holedeč. Na kanalizaci je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 27843/2019 Rybník Holedeč - revitalizace
  11. 7. 2019
  Žatec MUZA 34098/2012 Mobilní nádrž na naftu - čerpací stanice Harlequin FS 2500 na st.parc.č.58/1 k.ú.Veletice
  17. 12. 2012
  Žatec MUZA 5972/2012 Stavební úpravy a modernizace mateřské školy čp.141 Holedeč
  28. 2. 2012
  Karlovy Vary 2306/SÚ/18 GOLF PARK Andělská Hora - vodohospodářské objekty
  7. 3. 2018