Holedeč - CZ042.3507.4216.0341.01 - stav 2004

 1. Obec

  Holedeč

  Číslo obce PRVKUK 0341
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0341
  Kód obce 566187
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0341.01 Holedeč 04091 40916
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Holedeč leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán a v ochranném pásmu vodního zdroje Holedeč. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 230 m n. m. Jedná se o obec do 350 trvale bydlících obyvatel a je zde 17 rekreačních objektů. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 301 305 313 321 - - -
   přechodně bydlící 48 47 46 45 - - -
   celkem 349 352 359 366 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   270 277 290 305 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Holedeč je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.4. Zdrojem vody je vodní zdroj Holedeč s ÚV Holedeč, ze které se čerpá do VDJ Radičeves. Na vodovod je napojeno 90 % trvale bydlících obyvatel, 10 % trvale bydlících obyvatel je zásobováno vodou individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do roku 2005 navrhujeme  modernizaci ÚV Holedeč.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS HOLEDEČ - CS.LN 019/1 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav ÚV Holedeč - UV.LN 019/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV7a Holedeč HV7a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV10a Holedeč HV10a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV8a Holedeč HV8a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV5a Holedeč HV5a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV3 Holedeč HV3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV6 Holedeč HV6 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV7 Holedeč HV7 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV9 Holedeč HV9 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV4 Holedeč HV4 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV5 Holedeč HV5 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV10 Holedeč HV10 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV8 Holedeč HV8 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV11 Holedeč HV11 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV3a Holedeč HV3a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV4a Holedeč HV4a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč P4/3 Holedeč P4/3 - pozorovací PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč P4/2 Holedeč P4/2 - pozorovací PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč P4/1 Holedeč P4/1 - pozorovací PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč P3/2 Holedeč P3/2 - pozorovací PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč P3/1 Holedeč P3/1 - pozorovací PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV3b Holedeč HV3b PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   199 202 207 221 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Holedeč má splaškovou kanalizační síť K-LN.012-S.C ukončenou ČOV Holedeč, na které jsou likvidovány odpadní vody od 66 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 34 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole. Splašková kanalizační soustava je doplněná dvěma čerpacími stanicemi splaškových vod s výtlačným řadem.
   ČOV je mechanicko – biologická typu VHS II/k a sestává z mechanického předčištění tvořeného hrubými ručně stíranými česlemi, lapákem písku a z kompaktního biologického stupně. Součástí ČOV je také kalojem, provozní budova, elektrorozvodna, velín a strojovna. Kaly jsou odváženy k dalšímu zpracování na ČOV Žatec. Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou zaústěny do potoka Blšanka.
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Projektovaná kapacita ČOV: 300 EO
   Výkonové parametry rok 2002:
   Skutečný přítok: 6 497 m3/r = 0,206 l/s
   Skutečný počet napojených EO: 100

   Skutečné hodnoty znečištění:
   BSK5 = 338,0 mg/l
   CHSK = 525,0 mg/l
   NL = 111,0 mg/l
   N-NH4 = 70,0 mg/l
   Pc = 8,9 mg/l

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007.

   v kvalitě:
   BSK5 = 60,0 mg/l
   NL = 55,0 mg/l

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 navrhujeme stávající bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Žatec. Navrhujeme zrušit bezodtokové jímky a objekty přepojit na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Holedeč 2 - hospoda PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Holedeč 1 - hřiště PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Holedeč PRVK/2020
  Výústní objekt Stav vyust Holedeč PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 325,0 1 325,0

  Mapa