Holedeč - CZ042.3507.4216.0341.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Holedeč

  Číslo obce PRVKUK 0341
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0341
  Kód obce 566187
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0341.01 Holedeč 04091 40916
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Holedeč leží na úpatí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán a v ochranném pásmu vodního zdroje Holedeč. Zástavba je tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 220 – 230 m n. m. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 301 305 330 357 394 422
   přechodně bydlící 48 47 13 15 12 10
   celkem 349 352 343 372 406 432
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   270 277 290 365 402 430
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Holedeč je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Holedeč SK-LN.019 vodovodem SK-LN.019.4. Zdrojem vody je vodní zdroj Holedeč s ÚV Holedeč, ze které se čerpá do VDJ Žatec STP. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V místě nové zástavby je navržena vodovodní síť materiálu PE, DN 50 v celkové délce 250 metrů. Předpokládaná realizace výstavby je uvažována na rok 2021 a ukončení rok 2023.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS HOLEDEČ - CS.LN 019/1 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav ÚV Holedeč - UV.LN 019/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV7a Holedeč HV7a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV10a Holedeč HV10a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV8a Holedeč HV8a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV5a Holedeč HV5a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV3 Holedeč HV3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV6 Holedeč HV6 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV7 Holedeč HV7 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV9 Holedeč HV9 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV4 Holedeč HV4 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV5 Holedeč HV5 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV10 Holedeč HV10 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV8 Holedeč HV8 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV11 Holedeč HV11 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV3a Holedeč HV3a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV4a Holedeč HV4a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč P4/3 Holedeč P4/3 - pozorovací PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč P4/2 Holedeč P4/2 - pozorovací PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč P4/1 Holedeč P4/1 - pozorovací PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč P3/2 Holedeč P3/2 - pozorovací PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč P3/1 Holedeč P3/1 - pozorovací PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Holedeč HV3b Holedeč HV3b PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   199 202 207 222 243 259
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Holedeč má splaškovou kanalizační síť ukončenou ČOV Holedeč. Gravitační potrubí je z trub PVC v profilech DN 100 až DN300, výtlačné řady z PE DN90. Délka kanalizační sítě je 4,4 km. Součástí kanalizační sítě jsou dvě ČSOV.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno  60 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 39 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Žatec a od 1 % trvale bydlících obyvatel jsou čištěny v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   ČOV je mechanicko – biologická typu VHS II/k a sestává z mechanického předčištění tvořeného hrubými ručně stíranými česlemi, lapákem písku a z kompaktního biologického stupně. Kapacita ČOV je 71,7 m3/den. ČOV je navržena na 360 EO, BSK5 21,6 kg/den. Součástí ČOV je také kalojem, provozní budova, elektrorozvodna, velín a strojovna. Kaly jsou odváženy k dalšímu zpracování na ČOV Žatec. Vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou zaústěny do potoka Blšanka.  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť je dostatečná, je připravená o rozšíření o uliční stoku v místě nové zástavby. Bude vybudována tlaková kanalizace PE 90 v délce 0,23 km, zaústěna do stávající gravitační kanalizace do vybudované RŠ1 betonové DN1000.

   Předpokládaná realizace výstavby je uvažována na rok 2021 a ukončení rok 2023.

   Vzhledem ke stáří jednotné kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 012/1/K Holedeč PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 012/2 Holedeč 2 - hospoda PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 012/1 Holedeč 1 - hřiště PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Holedeč ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Holedeč PRVK\2021
  Výústní objekt Stav vyust Holedeč PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  150 495,0 14 064,0 164 559,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Žatec MUZA 27843/2019 Rybník Holedeč - revitalizace
  11. 7. 2019
  Žatec MUZA 34098/2012 Mobilní nádrž na naftu - čerpací stanice Harlequin FS 2500 na st.parc.č.58/1 k.ú.Veletice
  17. 12. 2012
  Žatec MUZA 5972/2012 Stavební úpravy a modernizace mateřské školy čp.141 Holedeč
  28. 2. 2012
  Karlovy Vary 2306/SÚ/18 GOLF PARK Andělská Hora - vodohospodářské objekty
  7. 3. 2018