Deštnice - CZ042.3507.4216.0340.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Deštnice

  Číslo obce PRVKUK 0340
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0340
  Kód obce 566128
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0340.02 Sádek 02590 25909
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sádek leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 310 - 320 m n. m.  Obcí protéká Sádecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do Přírodního parku Džbán. Pracovní příležitosti zde nabízí pouze několik živnostníků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 17 17 17 19 21 23
   přechodně bydlící 74 80 34 40 40 40
   celkem 91 97 51 59 61 63
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   17 17 18 15 16 18
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sádek je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Deštnice M-LN.021 vodovodem M-LN.021.2 z rozvodné sítě obce Deštnice, která je zásobována z VDJ Deštnice. Před obcí Sádek je PK Deštnice – 20 m3. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Je navržena nová část vodovodního řadu délky 750 metrů, DN 110 z materiálu PE. Výstavba této části vodovodní sítě bude sloužit pro zásobování zbytku obyvatel, kteří jsou v současné době zásobováni individuálně domovními studněmi. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sádek nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Žatec.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Sádek není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV.

   V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Žatec. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory