Deštnice - CZ042.3507.4216.0340.02 - stav 2004

 1. Obec

  Deštnice

  Číslo obce PRVKUK 0340
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0340
  Kód obce 566128
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0340.02 Sádek 02590 25909
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sádek leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 310  320 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel a je zde 31 rekreačních objektů. Obcí protéká Sádecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře a svým územím zasahuje do Přírodního parku Džbán. Předpokládá se mírná nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 17 17 18 20 - - -
   přechodně bydlící 74 80 90 100 - - -
   celkem 91 97 108 120 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   17 17 18 20 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sádek je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Deštnice SK-LN.021 vodovodem SK-LN.021.2 z rozvodné sítě obce Deštnice, která je zásobována z VDJ Deštnice. Před obcí Sádek je PK Deštnice – 20 m3. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Sádek nemá kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Sádek není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 242,0 242,0

  Mapa