Deštnice - CZ042.3507.4216.0340.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Deštnice

  Číslo obce PRVKUK 0340
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0340
  Kód obce 566128
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0340.01 Deštnice 02589 25895
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Deštnice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 340 – 360 m n. m. Obcí protéká Deštnický a Sádecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře, svým územím zasahuje do Přírodního parku Džbán. Pracovní příležitosti zde nabízí pouze spol. Chmelař s.r.o. a Happy Partners s.r.o. nebo několik řemeslných živnostníků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 171 166 166 154 156 159
   přechodně bydlící 245 254 55 64 61 60
   celkem 416 420 221 218 217 219
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   171 166 158 158 160 163
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Deštnice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Deštnice M-LN.021 vodovodem M-LN.021.1 z VDJ Deštnice – 1 x 100 m3 (402,00 / 405,00 m n. m.), který je zásobován ÚV Deštnice z vrtu Deštnice. Na vodovodní síť je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LN 021/2 VDJ DEŠTNICE PK - VDJ.LN 021/2 20 20 m3 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV Deštnice - UV.LN.021 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ DEŠTNICE - VDJ.LN 021/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Deštnice D2-2/D zdroj Deštnice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Deštnice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na ČOV Žatec a 10 % obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Deštnice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby budou vybudovány MČOV.

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory