Deštnice - CZ042.3507.4216.0340.01 - stav 2004

 1. Obec

  Deštnice

  Číslo obce PRVKUK 0340
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0340
  Kód obce 566128
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0340.01 Deštnice 02589 25895
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Deštnice leží na úbočí pahorkatiny Džbán v Přírodním parku Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 340 – 360 m n. m. Jedná se o obec do 200 trvale bydlících obyvatel, je zde 60 rekreačních objektů a ubytovací zařízení o kapacitě 220 lůžek. Obcí protéká Deštnický a Sádecký potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře, svým územím zasahuje do Přírodního parku Džbán a do ochranného pásma vodního zdroje Deštnice. Předpokládá se mírný úbytek obyvatelstva. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 171 166 158 150 - - -
   přechodně bydlící 245 254 270 286 - - -
   celkem 416 420 428 436 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   171 166 158 150 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Deštnice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Deštnice SK-LN.021 vodovodem SK-LN.021.1 z VDJ Deštnice – 1 x 100 m3 (402,00 / 405,00 m n. m.), který je zásobován čerpací stanicí Deštnice z vrtu Deštnice. Na vodovodní síť je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na kvalitu vody ve zdroji se uvažuje s náhradou zdroje pitné vody v letech 2009 – 2010. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LN 021/2 VDJ DEŠTNICE PK - VDJ.LN 021/2 20 m3 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV Deštnice - UV.LN.021 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ DEŠTNICE - VDJ.LN 021/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Deštnice D2-2/D zdroj Deštnice PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Deštnice nemá kanalizační síť, odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na pole. Od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody z bezodtokých jímek vyváženy na ČOV Žatec a 10 % obyvatel má septiky s odtokem do vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Deštnice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Do roku 2015 budou bezodtokové jímky vyváženy na ČOV Žatec a po roce 2016 navrhujeme jejich rekonstrukci a intenzifikaci septiků na MČOV. U nové výstavby budou vybudovány MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 420,0 1 420,0

  Mapa