Čeradice - CZ042.3507.4216.0339.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Čeradice

  Číslo obce PRVKUK 0339
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0339
  Kód obce 530581
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0339.01 Čeradice 01962 19623
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čeradice leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 285 – 330 m n. m. Obec náleží do povodí řeky Ohře. V souvislosti s plánovanou výstavbou řadových domů v areálu bývalých kravínů se počítá s nárůstem obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 226 231 267 298 328 350
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 226 231 267 298 328 350
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   226 231 240 277 308 332
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čeradice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Čeradice OK-M-LN.017 z VDJ Čeradice - malý - 1 x 250 m3 (327,50 / 333,00 m n. m.) a VDJ Čeradice - střední - 2 x 1500 m3 (328,00 / 333,50 m n. m.), které jsou zásobovány z VDJ Pšov umístěného na přívodním řadu ze Žlutic z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V současné době obec neuvažuje s výstavbou nové části vodovodní sítě. Dle informací od obce je v obci plánována společností SVS a.s. rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v celkové délce 527 m, realizace se předpokládá mezi roky 2023-2024. Do roku 2030 je navržena výměna azbestocementových potrubí za potrubí z tvárné litiny nebo PE.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby LN055071 -  "VDJ Pšov - VDJ Čeradice" je navrhována rekonstrukce přivaděče LTH DN300 v délce 6804 m. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Čeradice velký - VDJ.LN 026/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Čeradice malý - VDJ.LN 017/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Čeradice střední - VDJ.LN 018/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   226 231 240 254 312 333
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Čeradice má splaškovou kanalizační síť zakončenou ČOV Čeradice. Potrubí je z trub kameniny a PVC v profilech DN200 až DN400. Délka kanalizační sítě je 2,3 km.

   Na kanalizaci je napojeno 85 % trvale bydlících obyvatel. Odpadní vody od 15 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Žatec. 

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost, a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod s aerobní stabilizací kalu, která je určena pro čištění odpadních vod obce Čeradice. Kapacita ČOV je 25 m3/den. ČOV je navržena na 300 EO, BSK5 18 kg/den. Splaškové odpadní vody přitékají gravitačně do typového objektu válcového tvaru vybaveného česlemi, který slouží jako lapák plovoucích nečistot a písku. Odtud pokračuje do aktivačního prostoru provzdušňovaného hřebenovým bubnem a dále otvory v dělící stěně do dosazovacího prostoru. Odsazená voda odtéká přepadovými hranami do odtokového kanálu s výustí do recipientu Liboc.
  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. V územním plánu se navrhuje napojit rozvojové plochy na stávající systém splaškové kanalizace, případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

   Dle jednání se zástupci SVS a SČVK je v plánu zkapacitnění ČOV Čeradice, jelikož došlo k posunu v jednání ohledně výstavby bývalých starých kravínů na rodinné a bytové domy, zde by mělo dojít k navýšení o cca 90 obyvatel. Realizace návrhu se předpokládá do roku 2025.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 011/1/K Čeradice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Čeradice ČOV PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce COV.LN 011/1/K Čeradice - zkapacitnění PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  13 940,0 5 134,0 19 074,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory