Čeradice - CZ042.3507.4216.0339.01 - stav 2004

 1. Obec

  Čeradice

  Číslo obce PRVKUK 0339
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0339
  Kód obce 530581
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0339.01 Čeradice 01962 19623
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Čeradice leží v údolí mezi Krušnými horami a pahorkatinou Džbán. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 285 – 330 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 226 231 240 250 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 226 231 240 250 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   226 231 240 250 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Čeradice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Čeradice OKMLN.017 z VDJ Čeradice - malý – 1 x 250 m3 (327,50 / 333,00 m n. m.), který je zásobován z PK Pšov umístěného na přívodním řadu ze Žlutic z vodárenské soustavy Karlovy Vary. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna navrhujeme postupnou rekonstrukci azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ Čeradice velký - VDJ.LN 026/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Čeradice malý - VDJ.LN 017/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ Čeradice střední - VDJ.LN 018/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   226 231 240 250 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Čeradice má splaškovou kanalizační síť K- LN.011-S.C zakončenou ČOV Čeradice, na které jsou likvidovány odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel. Vlastníkem kanalizace a ČOV je obec Čeradice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod s aerobní stabilizací kalu, která je určena pro čištění odpadních vod obce Čeradice. ČOV je projektována pro cca 300 EO. Hlavní část stokové sítě tvoří gravitační splašková kanalizační soustava.
   Splaškové odpadní vody přitékají gravitačně do typového objektu válcového tvaru vybaveného česlemi, který slouží jako lapák plovoucích nečistot a písku.
   Česle jsou jemné ručně stírané s průlinami 20 mm a slouží k zachycení hrubých mechanických nečistot. Shrabky jsou shromažďovány v okapovém žlabu a odváženy ke kompostování. Na objekt mechanického předčištění typová čistící jednotka MČOV VHS III, která je tvořena ocelovou nádrží rozdělenou nornými stěnami na aktivační a dosazovací prostor, provzdušňovací zařízení je typu Kessener. Za mechanickým předčištěním je možno provést obtok aktivace přímo do recipientu.
   Měrný objekt je tvořen trojúhelníkovým Thomsonovým přelivem.
   Přebytečný kal je dle potřeby odčerpáván do dvou kalojemů o objemu 2 x 25,0 m3. Odsazenou kalovou vodu je možno přečerpat na přítok ČOV, zahuštěný kal je odvodňován na kalovém poli resp. odvážen fekálním vozem k dalšímu zpracování na ČOV Žatec.

   Výkonové parametry rok 2002:                    
   Skutečný přítok: 7 625 m3/r = 0,24 l/s
   Skutečný počet napojených EO: 42
   Skutečné hodnoty znečištění:
   BSK5 = 121,0 mg/l
   CHSK = 209,0 mg/l
   NL = 78,0 mg/l
   N-NH4 = 26,0 mg/l
   Pc = 2,3 mg/l

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod č.j. ŽP – 1508 – 231/65 – Egr. Z 11.9. 1996. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007.

   v kvalitě:
   BSK5 = 30,0 mg/l
   NL = 20,0 mg/l

   v množství:
   Qr = 9 125 m3/rok
   Qd = 25,0 m3/d

   Při vydatných dešťových srážkách dochází k zatápění celé ČOV ze zanesené polní strouhy.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí. Navrhujeme v nejbližší době upravit odtokové poměry v okolí ČOV, aby nedocházelo k jejímu zaplavování.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Čeradice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Čeradice ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa