Blažim - CZ042.3507.4216.0338.01 - stav 2004

 1. Obec

  Blažim

  Číslo obce PRVKUK 0338
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0338
  Kód obce 566012
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0338.01 Blažim 00554 5541
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Blažim leží v údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 255  265 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Blažimský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se nárůst obyvatelstva cca o 20 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 191 201 218 235 - - -
   přechodně bydlící 44 44 44 44 - - -
   celkem 235 245 262 279 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   191 201 218 235 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Blažim je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blažim OF-SK-LN.031. z VDJ Hněvín IV – 2 x 3000 m3 (335,00 / 340,00 m n. m.) a VDJ Hněvín V – 2 x 5000 m3 (333,70 / 340,50 m n. m.), do kterých přitéká voda z Vodárenské soustavy severní Čechy - Fláje , vodojemy jsou mezi sebou propojeny. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů. Vzhledem k vyšším únikům navrhujeme postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   191 201 218 235 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Blažim má splaškovou kanalizační síť K-LN.010-S.C zakončenou ČOV Blažim, na které jsou likvidovány odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem kanalizace a ČOV je obec Blažim a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV typu VHS II/k s aerobní stabilizací kalu, aktivací a rychlofiltrací. Hrubé předčištění je typu VHS s dočišťovací jednotkou a čtyřmi sekcemi pískových filtrů. Kaly jsou odváženy k dalšímu zpracování na ČOV Žatec.

   Výkonové parametry rok 2002:                    
   Skutečný přítok: 30 485 m3/r = 0,967 l/s
   Skutečný počet napojených EO: 102

   Skutečné hodnoty znečištění:
   BSK5 = 73,0 mg/l = 2,23 t/r
   CHSK = 204,0 mg/l = 6,22 t/r
   NL = 59,0 mg/l = 1,80     t/r
   N-NH4 = 51,2 mg/l = 1,56 t/r
   Pc = 8,2 mg/l = 0,25 t/r

   Na ČOV je vydáno rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech o vypouštění vyčištěných odpadních vod č.j. ŽP – 1508 – 231/65 – Egr. Z 11.9. 1996. Platnost rozhodnutí je stanovena do 31.12.2007.

   v kvalitě:
   BSK5 = 10,0 mg/l
   CHSK = 25,0 mg/l                
   NL = 15,0 mg/l                

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Blažim PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Blažim PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Blažim ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa