Blažim - CZ042.3507.4216.0338.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Blažim

  Číslo obce PRVKUK 0338
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4216.0338
  Kód obce 566012
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  876 (4216)
  Žatec

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4216.0338.01 Blažim 00554 5541
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Blažim leží v údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 255 -   265 m n. m. Obcí protéká Blažimský potok. Obec náleží do povodí řeky Ohře.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 191 201 261 251 241 235
   přechodně bydlící 44 44 0 0 0 0
   celkem 235 245 261 251 241 235
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   191 201 218 246 241 235
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Blažim je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most  OF-SK-MO.019. Zdrojem vody je VDJ Most - Liščí Vrch, do kterého  přitéká voda z Vodárenské soustavy severní Čechy - Fláje. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Blažim předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   191 201 218 251 241 235
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Blažim má splaškovou kanalizační síť zakončenou ČOV Blažim. Gravitační kanalizace je z trub PVC DN300, tlaková kanalizace je provedena z PVC DN100. Délka kanalizační sítě je 3,1 km. Na stokové síti se nachází jedna ČSOV Blažim (Q=5,1 l/s). 

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

   Majitelem kanalizace a ČOV je obec Blažim a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Jedná se o mechanicko biologickou ČOV typu VHS II/k. Kapacita ČOV je 58 m3/den. ČOV je navržena na 450 EO, BSK5 27 kg/den.

   Mechanické předčištění tvoří sdružený objekt, který se skládá z ručně stíraných česlí, lapáku písku a obtoku.  Nádrž biologického čištění je dělena na aktivační prostor a dosazovací prostor.  Přebytečný kal je přečerpáván do zahušťovací nádrže. K dočišťování odpadních vod slouží 4 zemní filtry s pomalou filtrací. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Blažimského potoka.


       

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez provozních problémů.

   Dle územního plánu se navrhuje oddílná kanalizace na rozvojových plochách, do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá, v obci zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 010/1/K Blažim PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LN 010/1 Blažim PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Blažim ČOV PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  8 670,0 0,0 8 670,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory