Růžová - CZ042.3502.4202.0035.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Růžová

  Číslo obce PRVKUK 0035
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0035
  Kód obce 566900
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0035.01 Růžová 14378 143782
  CZ042.3502.4202.0035.02 Kamenická Stráň 14377 143774
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Růžová a místní část Kamenická Stráň se nachází severovýchodně od Děčína, v nadmořské výšce 300,00 – 330,00 m n. m. Jedná se o obec do 340 trvale žijících obyvatel s 192 rekreačními objekty a 70 lůžky v hotelích a penzionech. Zástavba rodinnými domky je ve středu obce soustředěná a jinak rozptýlená podél místní komunikace a Janovského potoka. Na severovýchodním okraji katastru obce, pod Kamenickou Stráni, protéká řeka Kamenice. V obci je pět rybníků. Území obce náleží do povodí řeky Labe, do Národního parku České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHOPAV Severočeská křída. Na katastru obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje a chatová osada Nový Svět.
   Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá, pouze rozvoj v oblasti turistického ruchu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 340 342 406 390 376 366
   přechodně bydlící 590 590 112 131 131 131
   celkem 930 932 518 521 507 497
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   280 291 310 521 507 497
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Růžová je zásobena ze skupinového vodovodu Děčín – Hřensko (SK-DC.001.13). Voda z vodojemu Kámen 6000 m vede, přes obec Arnoltice, potrubím DN 160 déle do obce Růžová. Z  vodovodního systému pro veřejnou potřebu je zásobena většina obyvatel. Kvalita i kapacita dodávané pitné vody je vyhovující.
   Místní část Kamenická Stráň je bez vodovodní sítě, obyvatelé jsou zásobováni individuálně ze studní.
   Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost, a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Růžová předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Předpokládá se pouze doplňování rozvodné sítě včetně potřeb nové výstavby – DN 80 v délce cca 360m. Navržená doba výstavby po roce 2031.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 207 200 195
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Přes opakovanou urgenci nebyly obcí poskytnuty příslušné podklady k aktualizaci popisu řešení likvidace odpadních vod v obci. Z tohoto důvodu předpokládáme, že byl v celém rozsahu realizován návrh odkanalizování obce z původního PRVKUK z r.2004. 

   Znění návrhu z roku 2004:

   Bylo uvažováno s výstavbou kanalizace pro střed obce (cca 53% trvale bydlících obyvatel a rekreační objekty), navržena byla  kanalizace DN 300 dl. 2,0 km zakončenou ČOV pro 350 EO a ve zbývající části obce likvidovat splašky individuelně (cca 47% trvale bydlících obyvatel a rekreační objekty). Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

   Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací a částečně pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod nebo vsakovány do terénu. Dešťová kanalizace je pět samostatných větví se zaústěním do místní vodoteče.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V ÚP jsou navrženy 3 ČOV pro odkanalizování celé obce.

   Po roce 2030 je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě ve zbylé části obce z plastových trub DN 250, 300 a 400 v celkové délce 7 397 m a výstavba kořenové ČOV pro 630 EO. Hrubé předčištění je řešeno lapákem písku (2 x) a štěrbinovou nádrží. Jako další stupeň čištění jsou navrženy tři filtrační kořenová pole. Přečištěná odpadní voda je vypouštěna přes malé jezírko otevřeným korytem do recipientu - Janovského potoka. Řešení zahrnuje rovněž rekreační objekty a umožňuje vyrovnat se s velkými výkyvy způsobenými rekreační sezónou.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav ČOV Růžová PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  17 001,0 0,0 17 001,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/112191/2015 "Průleh a příkop 3 včetně doprovodné zeleně"
  4. 1. 2016