Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.07 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.07 Mukov 10039 100391
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mukov leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří, v I. ochranném pásmu vodních zdrojů Červený Újezd, Mukov, Bílina I a II. Zástavba je vesnického charakteru tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 500 - 530 m n. m. Obcí protéká Mukovský potok, který náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 61 60 72 58 82 100
   přechodně bydlící 180 180 37 33 33 33
   celkem 241 240 109 91 115 133
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   61 60 60 91 115 133
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mukov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001 vodovodem SK-TP.001.8. Zdrojem vody je VDJ Mukov – 1 x 40m3 (542,50 / 543,45 m n. m.), který je zásobován vodou z prameniště Mukov, dále z vodního zdroje Bílina I a II, a Červený Újezd. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je průběžně rekonstruován. Výhledově se předpokládá s rekonstrukcí cca 500m řadu v rozsahu od č.p.38 po č.p.49. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav ZD.TP 001/3 ZD.TP 001/3 Mukov 40 1x40 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 001/7 VDJ.TP 001/7 Hrobčice PK PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bílina 2 P3 ZD.TP 001/4 Bílina II PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bílina 2 P1 ZD.TP 001/4 Bílina II PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mukov PJ1 ZD.TP 001/3 Mukov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bílina 2 P2 ZD.TP 001/4 Bílina II PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Mukov PJ2 ZD.TP 001/3 Mukov PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mukov má jednotnou kanalizaci. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace, 35 % obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které vyváží na ČOV Bílina. 5% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do kanalizace.

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod.  Jedná se o území s  malým počtem trvale žijících obyvatel. 

   U nové výstavby budou budovány domovní čistírny odpadních vod. Stávající septiky budou intenzifikovány doplněním dalšího čistícího stupně nebo zrušeny a nahrazeny domovními čistírnami odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do povrchových vod nebo do vsaku, kde to nebude možné, budou zřízeny bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Bílina. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 3 132,0 3 132,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina OŽP/1427/231.2/MaPŘ-011/Pa/2015 Provozně manipulační řád - vodní dílo - odvodnění Radovesické výsypky.
  26. 1. 2015
  Ústecký kraj 3386/ZPZ/17/MŘ-NOD Schválení manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradního opatření za nádrž Dřínov
  19. 3. 2018