Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.07 - stav 2010

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.07 Mukov 10039 100391
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mukov leží na úpatí Českého středohoří v CHKO České středohoří, v I. ochranném pásmu vodeních zdrojů Červený Újezd, Mukov, Bílina I a II. Zástavba je vesnického charakteru tvořena rodinnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 500 - 530 m n. m. Jedná se o obec do 65 trvale bydlících obyvatel a je zde 70 rekreačních objektů. Obcí protéká Mukovský potok, který náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 61 60 60 60 - - -
   přechodně bydlící 180 180 180 180 - - -
   celkem 241 240 240 240 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   61 60 60 60 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Mukov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001 vodovodem SK-TP.001.8. Zdrojem vody je VDJ Mukov – 1 x 40 (542,50 / 543,45 m n. m.), který je zásobován vodou z prameniště Mukov. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav ZD.TP 001/3 ZD.TP 001/3 Mukov 1x40m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 001/7 VDJ.TP 001/7 Hrobčice PK PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bílina 2 P3 ZD.TP 001/4 Bílina II PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bílina 2 P1 ZD.TP 001/4 Bílina II PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mukov PJ1 ZD.TP 001/3 Mukov PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bílina 2 P2 ZD.TP 001/4 Bílina II PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Mukov PJ2 ZD.TP 001/3 Mukov PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Mukov má jednotnou kanalizaci. Odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s přepaden do kanalizace, 30 % obyvatel má odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách, které vyváží na ČOV Bílina a 10 % obyvatel bezodtokové jímky vyváží na pole.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Mukov není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. U nové výstavby bude do roku 2015 vždy domovní čistírna odpadních vod. Po roce 2016 navrhujeme rekonstrukci stávajících bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Bílina a intenzifikaci stávajících septiků na MČOV.

   Je navržena výstavba oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1133 m a výstavba kořenové ČOV pro 100 EO. Hrubé předčištění je řešeno formou ručně stíraných česlí, lapákem písku a štěrbinovou nádrží. Jako další stupeň čištění jsou navrženy horizontální podpovrchově protékané a vertikální kořenové filtry. Přečištěné odpadní vody budou vedeny povrchově odkrytým korytem se zaústěním do Mukovského potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Návrh ČOV Mukov PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 075,0 1 075,0

  Mapa