Bílina - CZ042.3509.4201.0001.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Bílina

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0001
  Kód obce 567451
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0001.01 Bílina 40925 409251
  CZ042.3509.4201.0001.03 Mostecké Předměstí 00421 4219
  CZ042.3509.4201.0001.04 Pražské Předměstí 00427 4278
  CZ042.3509.4201.0001.05 Teplické Předměstí 00423 4235
  CZ042.3509.4201.0001.06 Újezdské Předměstí 40926 409260
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Bílina leží v údolí řeky Bíliny mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací, na okrajích města je rozsáhlá panelová výstavba. V místní části zvané Kyselka je komplex lázeňských domů. Město se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 250 m n. m. Obcí protéká řeka Bílina, Lukovský potok a potok Syčivka. Zájmové území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Bílina – stupeň I., II.A a II.B a zasahují sem i ochranná pásma teplických zdrojů. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů se nacházejí také na katastrálním území Jenišův újezd – Bílina stupeň II.B, Teplice stupeň II.C, Břešťany – Bílina stupeň II.B, Teplice II.C, Břežánky - Bílina stupeň II.B, Teplice stupeň II.C a Bílina – Újezd – stupeň II.B. V katastru města se nachází Národní přírodní rezervace Bořeň. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 15 886 15 886 15 846 14 278 13 759 13 389
   přechodně bydlící 0 0 2 732 2 875 2 875 2 875
   celkem 15 886 15 886 18 578 17 153 16 634 16 264
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   15 761 15 788 15 832 17 153 16 634 16 264
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Bílina je zásobováno pitnou vodou z místního vodovodu OP-M-TP.007. Zdrojem vody je přívodní řad DN 600 vodárenské soustavy Přísečnice, který zásobuje vodou VDJ Bílina – Chlum starý – 2 x 1000 m3 (279,65 / 284,55 m n. m.), VDJ Bílina – Chlum nový  1 x 1000 m3 (279,65 / 284,55 m n. m.), VDJ Bílina  Pražská II – 2 x 500 m3 (273,00 / 278,09 m n. m.), VDJ Bílina  Pražská – 2 x 1000 + 860 m3 (257,88 / 262,65 m n. m.), a VDJ Bílina  Pražská I – 1 x 1000 m3 (303,00 / 307,38 m n. m.). Do VDJ Bílina-Pražská přitékají i přebytky vody z pramenišť BílinaI,II, Červený Újezd a Mukov skupinovým vodovodem SK-TP.001 z VDJ Hrobčice. Bílina je rozdělena do dvou tlakových pásem. Vodovodní síť jednotlivých vodojemů je vzájemně propojena. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Z hlediska zdrojového zabezpečení je stávající vodovodní síť a objemy akumulací dostatečné i pro maximální rozvoj města.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány lokality Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 007/1 VDJ.TP 007/1 Bílina - Pražská starý 860 1x860 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 007/2 Bílina - Kyselka - odstaveno PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 007/3 Bílina Na Výsluní PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 007/2 VDJ.TP 007/2 Bílina - Chlum starý 2000 1x2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 007/3 VDJ.TP 007/3 Bílina - PP 2 1000 1x1000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 007/5 VDJ.TP 007/5 Bílina - Pražská nový 2000 1x2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 007/6 VDJ.TP 007/6 Bílina - Chlum nový 1000 1x1000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 007/4 VDJ.TP 007/4 Bílina - PP 1 1000 1x1000 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.TP 007/1 ČS Bílina - CS.TP 007/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   15 409 15 409 15 409 16 809 16 634 16 264
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Město Bílina má vybudovanou jednotnou kanalizaci (K-TP.001.1-J.C) ukončenou na ČOV Bílina. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 200 až DN 1500 v celkové délce cca 45 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 98% obyvatel, 2% odvádí odpadní vody do septiků se vsakováním.

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí , částečně také dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Bílina, umístěné v místní části Chudeřice. Kapacita je 4899,2 m3/den. ČOV navržena na 19292 EO. V současné době slouží ČOV Bílina pro čištění odpadních vod z města Bílina, včetně jeho místní části Chudeřice a dále jsou do ní přiváděny odpadní vody z obcí a místních částí Hrobčice, Světec, Chotějovice, Hostomice a Křemýž. V současné době se zatížení ČOV blíží projektované kapacitě.

   Majitelem ČOV je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Čistírna je mechanicko-biologická se vstupním čerpáním, s chemickým odstraňováním fosforu, se studeným vyhníváním kalu, se strojním odvodňováním vyhnilého kalu.
   Vstupní čerpání se šnekovými čerpadly má jako ochrannou část provzdušňovaný lapák štěrku.
   Hrubé mechanické čištění tvoří dvoje strojně stírané velmi jemné česle a dvoukomorový provzdušňovaný lapák písku.
   Mechanickým čištěním jsou dvě podélné usazovací nádrže s horizontálním průtokem s vyhrnováním usazovaného kalu a jeho gravitačním vypouštěním do jímky a se stíráním hladiny a s odpouštěním plovoucího kalu. Dešťové průtoky jsou za mechanickou částí čistírny odlehčeny.

   Biologická část čistírny je tvořena dvojicí oběhových aktivačních nádrží s nitrifikací a simultánní denitrifikací, regenerací s jemnobublinnou aerací a dále dvojicí obdélníkových podélně protékaných dosazovacích nádrží.

   Kalové hospodářství je s dvoustupňovým studeným vyhníváním (dvě otevřené válcové nádrže). Dále je součástí kalového hospodářství strojní odvodňování vyhnilého kalu včetně chemického hospodářství a míchaných jímek kalu k odvodnění a kalové vody z odvodnění. Pro případ poruchy strojního odvodnění jsou k dispozici havarijní kalová pole. Chemické hospodářství je doplněno dávkováním solí železa pro chemické srážení fosforu.

   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Bíliny.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná. Budou doplněny kanalizační stoky v dosud nepřipojených částech města ( Mostecké předměstí - nová zástavba Na Výsluní ).

   Dále je uvažováno s prodloužením kanalizačních stok  do míst nové zástavby dle územního plánu - tato výstavba se do roku 2030 nepředpokládá.

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/4 Bílina AN PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/3 Bílina - Kyselka - Kyselská PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/1 Bílina - Kyselka kemp PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/5 Bílina ČD PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.TP001/1/K Bílina PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/7 Bílina - Litoměřická PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/6 Bílina - Horská PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Bílina ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/9 ČSOV BÍLINA - NEMOCNICE PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/8 Bílina - Tyršova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/2 Bílina - Kyselka 5.května PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh CSOV.TP001/10 ČS Bílina PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 32 348,0 32 348,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina OŽP/3901/231.2/H-99/Pa/2013 AGC Automotive Czech a.s. - nakládání s podzemními vodami.
  5. 2. 2013
  Bílina OŽP/22138/231.2/PŘ-06/Pa/09 Provozně manipulační řád ČOV Aktibent SC 12.
  8. 7. 2009
  Bílina OŽP/14288/231.2/MaPŘ-08/Pa/2014 Revitrans, a.s. - PaMŘ ČOV Aktibent SC1
  7. 4. 2014
  Bílina OŽP/86.1,87.1/231.2/J-20,J-21/Pa/05 Provozně-manipulační řády ČOV AKTIBENT SD 10 a ČOV AKTIBENT SC 12.
  30. 9. 2005