Bílina - CZ042.3509.4201.0001.01 - stav 2004

 1. Obec

  Bílina

  Číslo obce PRVKUK 0001
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0001
  Kód obce 567451
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0001.01 Bílina 40925 409251
  CZ042.3509.4201.0001.03 Mostecké Předměstí 00421 4219
  CZ042.3509.4201.0001.04 Pražské Předměstí 00427 4278
  CZ042.3509.4201.0001.05 Teplické Předměstí 00423 4235
  CZ042.3509.4201.0001.06 Újezdské Předměstí 40926 409260
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Bílina leží v údolí řeky Bíliny mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy podél komunikací, na okrajích města je rozsáhlá panelová výstavba. V místní části zvané Kyselka je komplex lázeňských domů. Město se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 250 m n. m. Jedná se o obec do 20 000 trvale bydlících obyvatel a s ubytovacími zařízeními o kapacitě 100 lůžek. Obcí protéká řeka Bílina a potok Syčivka. Zájmové území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Bílina – stupeň I., II.A a II.B a zasahují sem i ochranná pásma teplických zdrojů. Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů se nacházejí také na katastrálním území Jenišův újezd – Bílina stupeň II.B, Teplice stupeň II.C, Břešťany – Bílina stupeň II.B, Teplice II.C, Břežánky - Bílina stupeň II.B, Teplice stupeň II.C a Bílina – Újezd – stupeň II.B. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 15 886 15 886 15 886 15 886 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 15 886 15 886 15 886 15 886 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   15 761 15 788 15 832 15 886 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Bílina je zásobováno pitnou vodou z místního vodovodu OP-M-TP.007. Zdrojem vody je přívodní řad DN 600 vodárenské soustavy Přísečnice, který zásobuje vodou VDJ Bílina – Chlum starý – 2 x 1000 m3 (279,65 / 284,55 m n. m.), VDJ Bílina – Chlum nový  1 x 1000 m3 (279,65 / 284,55 m n. m.), VDJ Bílina  Pražská II – 2 x 500 m3 (273,00 / 278,09 m n. m.) a VDJ Bílina  Pražská – 2 x 1000 + 860 m3 (257,88 / 262,65 m n. m.), ze kterého se voda čerpá do VDJ Bílina  Pražská I – 1 x 1000 m3 (303,00 / 307,38 m n. m.). Do VDJ Bílina-Pražská přitékají i přebytky vody z pramenišť BílinaI,II, červený Újezd a Mukov skupinovým vodovodem SK-TP.001 z VDJ Hrobčice. Bílina je rozdělena do dvou tlakových pásem. Vodovodní síť jednotlivých vodojemů je vzájemně propojena. Na vodovod je napojeno 99 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Z hlediska zdrojového zabezpečení je stávající vodovodní síť a objemy akumulací dostatečné i pro maximální rozvoj města.
   Navrhujme rekonstrukci přívodního řadu Hobas DN 500 v celkové délce 6,43 km, která bude začínat v předávacím bodě nad obcí Liběšice u Želenic a končit bude za městem Bílina. Tuto stavbu navrhujeme realizovat v letech 2004 – 2006.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány lokality Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 007/2 CS.TP 007/2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 007/3 CS.TP 007/3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 007/2 VDJ.TP 007/2 Bílina - Chlum starý 1x2000 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 007/6 VDJ.TP 007/6 Bílina - Chlum nový 1x1000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 007/1 VDJ.TP 007/1 Bílina - Pražská starý 1x860m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 007/5 VDJ.TP 007/5 Bílina - Pražská nový 1x2000m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.TP 007/1 ČS Bílina - CS.TP 007/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 007/3 VDJ.TP 007/3 Bílina - PP 2 1x1000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.TP 007/4 VDJ.TP 007/4 Bílina - PP 1 1x1000m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   15 409 15 409 15 409 15 727 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Kanalizační síť obce je vybudovaná jako jednotná K-TP.001.1-J.C s čištěním odpadních vod na ČOV Bílina. Na kanalizaci s čištěním odpadních vod na ČOV Bílina je napojeno 97 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 3 % obyvatel mají septiky se vsakováním.

   ČOV Bílina je čistírna odpadních vod pro cca 14 974 EO. V současné době je na ní napojeno cca 17 416 obyvatel a slouží pro čištění odpadních vod z města Bílina.
   ČOV Bílina byla uvedena do provozu v roce 1994. Od té doby nebyly na ČOV prováděny změny, bylo osazeno pouze provizorní dávkování síranu železitého a osazena tepelná čerpadla pro vytápění provozní budovy.


   m3/d
   l/s
   Průměrný přítok v letech 1997 – 2001
   3 715,3
   43,0
   Průměrný bezdeštný přítok v letech 1997 – 2001
   3 529,5
   40,8
   Skutečné napojení obyvatel rok 2001
   17 416

   Skutečné hodnoty znečištění v roce 2001:


   kg/d
   g/obyv*d
   BSK5
   872,25
   50,0
   CHSK
   2 654,97
   152,44
   NL
   1 733,97
   99,5
   N-NH4
   125,80

   Nc
   193,54
   11,11
   N-NO2
   3,87

   N-NO3
   15,48

   Norg
   48,39

   Pc
   34,75
   2,00

   Čistírna je mechanicko-biologická se vstupním čerpáním, s chemickým odstraňováním fosforu, se studeným vyhníváním kalu, se strojním odvodňováním vyhnilého kalu.
   Vstupní čerpání se šnekovými čerpadly má jako ochrannou část provzdušňovaný lapák štěrku.
   Hrubé mechanické čištění tvoří dvoje strojně stírané česle a dvoukomorový provzdušňovaný lapák písku.
   Mechanickým čištěním jsou dvě podélné usazovací nádrže s horizontálním průtokem s vyhrnováním usazovaného kalu a jeho gravitačním vypouštěním do jímky a se stíráním hladiny a s odpouštěním plovoucího kalu. Dešťové průtoky jsou za mechanickou částí čistírny odlehčeny a na biologickou část čistírny je přiváděn průtok Qmax.

   Biologické čištění
   Biologická část čistírny je tvořena dvojicí oběhových aktivací s provzdušňováním mamutími rotory a s kolísající hladinou řízenou sklopným přelivem. Dále dvojicí obdélníkových dosazovacích nádrží s příčným horizontálním průtokem, vyklízením kalu odsáváním násoskami a stíráním hladiny s odpouštěním plovoucího kalu.

   Kalové hospodářství
   Kalové hospodářství je s dvoustupňovým studeným vyhníváním, hydraulickým mícháním a odběrem kalové vody, má dvě stejně vybavené otevřené válcové nádrže (se stavební připraveností pro případné vybavení plynojemy a případný přechod na teplé vyhnívání). Dále je součástí kalového hospodářství strojní odvodňování vyhnilého kalu včetně chemického hospodářství a míchaných jímek kalu k odvodnění a kalové vody z odvodnění. Pro případ poruchy strojního odvodnění jsou k dispozici havarijní kalová pole.

   Na ČOV bylo vydáno nové rozhodnutí 1.1.2004 s platností do 31.12.2008:

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   80
   -
   20
   -
   25
   -
   15
   -
   25
   -
   5
   -

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V průběhu let 2005 – 2015 navrhujeme postupnou rekonstrukci kanalizační sítě a septiky napojit na stávající kanalizaci.
   Začátkem roku 2003 byla zpracována vodohospodářská studie „Bílina – rekonstrukce ČOV“. Technický návrh pro rekonstrukci čistírenské linky využívá všechny stávající objemy nádrží a části prostoru kolektoru. Objemy nádrží jsou pro výhledové zatížení pouze z lokality Bílina dostačující, pro společné čištění se Želénkami nedostatečné.

   Hrubé předčištění
   Na přítoku bude osazena nová stanice pro příjem fekálních vod. Nově budou osazeny strojně stírané velmi jemné česle a řešeno omezení sedimentace ve žlabech před a za česlemi. Lapák štěrku a lapák písku zůstávají technicky beze změny. Usazovací nádrže budou rozděleny podélnou stěnou a cca 1/3 objemu bude využívána pro sedimentaci a zbylá část se zvýšenou hladinou pro regeneraci.

   Biologické čištění
   U regenerace se počítá s jemnobublinnou aerací. Aktivační nádrže budou provozovány jako oběhové s nitrifikací a simultánní denitrifikací.
   Dosazovací nádrže budou z příčně protékaných upraveny na podélně protékané s vyhrnováním kalu k odtahu v čele nádrží s doplněnými kalovými jímkami.
   Bude doplněno chemické hospodářství o trvalé dávkování solí železa pro chemické srážení fosforu a případně vápenné hospodářství pro zvyšování alkality odpadní vody.
   Kalové hospodářství zůstává v původní podobě, doplňují se pouze jímky.

   Kapacity:
   ČOV pro 19 300 EO
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 1 288 268 m3/r
   průměrné množství bezdeštných vyčištěných vod: 3529,5 m3/d
   maximální denní přítok na ČOV: 4440,7 m3/d
   přítok na ČOV za deště: 250,0 l/s
   maximální přítok při dešti na AN: 115,83 l/s
   přiváděné znečištění:


   kg/d
   BSK5
   898,4
   CHSK
   2734,7
   NL
   1786
   Nc
   199,4
   Pc
   35,8

   Přehledná tabulka návrhu odtoku po rekonstrukci a ukončení zkušebního provozu:


   Přítok na ČOV
   Odtok z DN
   Účinnost
   Povolení
   Nařízení vlády 61/2003 Sb.

   mg/l
   mg/l
   mg/l
   %
   mg/l
   mg/l
   mg/l
   mg/l

   Přítok
   průměr
   max

   p
   m
   p
   m
   BSK5
   254.5
   10.0
   20.0
   96.1
   nest.
   20
   20
   40
   CHSK
   774.8
   44.0
   75.0
   94.3
   nest
   80
   90
   130
   NL
   506.0
   12.0
   22.0
   97.6
   nest
   25
   25
   50
   N-NH4
   36.7
   1.0
   5.0
   97.3
   nest
   15
   -
   -
   Norg
   14.1
   2.0
   6.0
   85.8
   nest.
   nest.
   nest.
   nest.
   N-NO3
   4.5
   13.0
   25.0
   0.0
   nest.
   nest.
   nest.
   nest.
   N-NO2
   1.1
   1.2
   3.0
   0.0
   nest.
   nest.
   nest.
   nest.
   Ncelk
   56.5
   17.0
   30.0
   69.9
   nest.
   nest.
   15
   20
   Nanorg
   42.3
   15.0
   25.0
   64.5
   nest
   25
   nest.
   nest.
   Pcelk
   10.1
   2.0
   3.0
   80.2
   nest
   5
   2
   6

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/4 Bílina AN PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/3 Bílina - Kyselka - Kyselská PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/1 Bílina - Kyselka kemp PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/5 Bílina ČD PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/7 Bílina - Litoměřická PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/6 Bílina - Horská PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP 001/9 ČSOV BÍLINA - NEMOCNICE PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/8 Bílina - Tyršova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP001/2 Bílina - Kyselka 5.května PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh CSOV.TP001/10 ČS Bílina PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 307,0 307,0

  Mapa