Ústí nad Labem - CZ042.3510.4214.0327.07 - stav 2004

 1. Obec

  Ústí nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0327
  Kód obce PRVKUK CZ042.3510.4214.0327
  Kód obce 554804
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  922 (4214)
  Ústí nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3510.4214.0327.07 Svádov 15983 159832
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Část obce Svádov přísluší k městské části Ústí nad Labem – Střekov. Svádov leží na pravém břehu Labe podél silnice II/261 v nadmořské výšce 145 - 180 m n. m. Území obce spadá do CHKO České středohoří a ochranného pásma vodního zdroje Svádov. Jedná se o část krajského města s 1047 trvale bydlícími obyvateli. Zástavba je soustředěná podél silnice, městská část je zastavěna převážně rodinnými domky. Nepředpokládá se nárůst počtu trvale žijících obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 047 1 047 1 047 1 047 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 1 047 1 047 1 047 1 047 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   991 999 1 011 1 026 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Svádov je zásobena ze skupinového vodovodu Sebuzín SK-UL.031 vodovodem SKUL.031.8. Zdrojem vody je VDJ Svádov – 1 x 100 m3 (220,33 / 222,88 m n. m.) a VDJ Olšinky – 1 x 50 m3 (250,00 m n. m.), do kterých se voda čerpá z přívodního řadu DN 150 VDJ Farská starý – VDJ Valtířov a zároveň do VDJ Svádov přitéká prameniště Svádov a odkud se voda dostává zpět i do lokality části Olšinky. Část Svádova je zásobováno přes posilovací čerpací stanici. Celý vodovodní systém je možné zásobovat z VDJ Větruše - 2 x 1600 m3 (205,20/210,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány tyto podzemní zdroje – Ostrov, Sebuzín a Tlučeň.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.UL 031/14 SVÁDOV 0 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/19 VDJ-SVÁDOV 100 100 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.UL 031/12 VDJ-OLŠINKY 50 50 m3 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 031/7 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.UL 031/7 0 PRVK\2004
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 1 047 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Svádov má jednotnou kanalizační síť K-UL.024-J.N. Odpadní vody od 66 % trvale bydlících obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace, od 30 % v septicích s odtokem do vodoteče a 4 % obyvatel mají septiky se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2014 budou odpadní vody přečerpávány do kanalizačního systému města Ústí nad Labem. Projektované kapacity: 14 x ČS, DN 100 – 4500 m, DN 300 – 500 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa