Teplice - CZ042.3509.4213.0303.02 - stav 2004

 1. Obec

  Teplice

  Číslo obce PRVKUK 0303
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0303
  Kód obce 567442
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0303.02 Hudcov 04922 49221
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hudcov leží v hnědouhelné pánvi. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.A, II.C. Zástavbu tvoří rodinné a bytové domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 235 - 255 m n. m. Jedná se o obec do 550 trvale bydlících obyvatel. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 10 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 528 540 560 580 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 528 540 560 580 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   483 502 533 568 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hudcov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Oldřichov OF-SK-TP.026 vodovodem OF-SK-TP.026.1. Zdrojem vody je VDJ Hudcov - Fláje – 2 x 1000 m3 (304,42 / 309,39 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Fláje řady DN 600 a DN 800, případně se voda může dočerpávat z ČS Všechlapy řadem DN 500 z Vodárenské soustavy Přísečnice. Na vodovod je napojeno 91 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. Navrhujeme postupnou výměnu azbestocementových potrubí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 026/2 VDJ-HUDCOV-FLÁJE 2000 2000 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 026/3 VDJ-HUDCOV-ST. 100 100 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 026/4 VDJ-HUD.-VÝŠINA 250 250 m3 PRVK\2004
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 441 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hudcov má jednotnou kanalizaci K-TP.034-J.N, která je vyústěna v obci Lahošť do potoka Bouřlivec. Obec Hudcov nemá ČOV. Odpadní vody od 76 % obyvatel jsou předčištěny v septicích s odtokem do kanalizace, 20 % obyvatel akumuluje odpadní vody v bezodtokových jímkách a vyváží je na ČOV Bystřany a 4 % obyvatel bezodtokové jímky vyváží na pole. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V letech 2007 – 2009 2015 v rámci programu likvidace kanalizačních výustí pro obce Jeníkov, Oldřichov, Lahošť a Hudcov je řešeno odvedení odpadních vod z těchto obcí na ČOV Želénky.
   Návrh zahrnuje odkanalizování obcí Oldřichov, Jeníkov, Lahošť (propojení stávajících stok) a Hudcov (přivaděč). Veškeré odpadní vody budou centralizovány do čerpací stanice umístěné v jiho - východní části obce Lahošť. Tato čerpací stanice bude odpadní vody čerpat na stávající ČOV Želénky. Tato ČOV Želénky bude rekonstruována a intenzifikována v rámci jiné stavby.
   Výtlak vychází z čerpací stanice ČS 04 a bude veden v místní komunikaci směrem k Loučenskému potoku. Tento potok bude výtlak podcházet protlakem (chránička). Následně se výtlak vrací zpět do místní komunikace jejíž trasu kopíruje až ke křižovatce silnic Duchcov – Hostomice. Podél této silnice se pak jeho trasa stáčí k obci Želénky a před vstupem do obce ji podchází protlakem. Za silnicí se pak výtlak napojí do stávající stoky z Duchcova na ČOV Želénky.
   Výtlak V4 je v délce 850 m uložen v ochranném pásmu výše uvedené dráhy. Celková délka výtlaku pak je 2400 m. Po trase je potřeba překonat zhruba 19 m převýšení.

   Projektované kapacity pro Hudcov:

   1. Potrubí korugované PVC 300, dl. 50 m
   2. Odlehčovací komora – 1 ks
   3. Typové prefabrikované skružové šachty – 3 ks

   Do roku 2009 přepojit kanalizaci na ČOV Želénky. Do roku 2015 všechny bezodtokové jímky vyvážet na ČOV Bystřany.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa