Osek - CZ042.3509.4213.0299.02 - stav 2004

 1. Obec

  Osek

  Číslo obce PRVKUK 0299
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0299
  Kód obce 567779
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0299.02 Dlouhá Louka 11295 112950
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dlouhá louka leží na náhorní rovině Krušných hor a leží v CHOPAV Krušné hory. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B. Svým územím zasahuje do ochranného pásma I. stupně vodních zdrojů Dlouhá Louka, Hrad Osek a Dolní Háj. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 800 - 870 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel a je zde 144 rekreačních objektů. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a rekreačními objekty podél komunikace. Obec patří do povodí Ohře Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 100 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 8 9 12 16 - - -
   přechodně bydlící 360 360 360 360 - - -
   celkem 368 369 372 376 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dlouhá Louka nemá vodovod. Zásobování pitnou vodou je individuální z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V budoucnu se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Prameniště Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Prameniště Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Prameniště Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 018/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 018/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 019/1 0 PRVK\2004
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dlouhá Louka nemá kanalizaci. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Dlouhá Louka není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 129,0 129,0

  Mapa