Košťany - CZ042.3509.4213.0292.01 - stav 2004

 1. Obec

  Košťany

  Číslo obce PRVKUK 0292
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0292
  Kód obce 567621
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0292.01 Košťany 07096 70963
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Košťany leží v hnědouhelné pánvi, na úpatí Krušných hor a svým územím zasahuje do I. ochranného pásma vodních zdrojů Vápenice, Újezdeček, Řetenice I, II a Košťany. Katastrální území části obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice – stupeň II.B. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a bytovými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 380 - 410 m n. m. Jedná se o obec do 2000 trvale bydlících obyvatel a je zde 60 rekreačních objektů. Obcí protéká Sviní potok. Území obce náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu trvale bydlících obyvatel cca o 15 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 526 1 589 1 694 1 800 - - -
   přechodně bydlící 110 110 110 110 - - -
   celkem 1 636 1 699 1 804 1 910 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 526 1 589 1 694 1 800 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Košťany je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Oldřichov OF-M-TP.025. Zdrojem vody je VDJ Košťany – 2 x 250 m3 (314,18 / 318,48 m n. m.), do kterého je dodávána voda z Vodárenské soustavy Fláje z přivaděče DN 400. VDJ Košťany je možné dotovat místních zdrojů z prameniště Košťany, Řetenice I,II a Újezdeček. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S přihlédnutím ke stáří vodovodního systému navrhujeme jeho postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.TP 024/1 STŘELNÁ-STUDNA 0 PRVK\2004
  Čerpací stanice Stav CS.TP 024/2 STŘELNÁ-VDJ 0 PRVK\2004
  Prameniště Stav ZD.TP 025/1 0 PRVK\2004
  Prameniště Stav ZD.TP 025/1 0 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 024/1 VDJ-SÍDLIŠTĚ 100 100 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 025/1 VDJ-KOŠŤANY 500 500 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 024/3 VDJ-STŘELNÁ-FLÁJE 2000 2000 m3 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 024/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 024/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 024/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 025/2 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 025/2 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 025/2 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 025/2 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav 0 PRVK\2004
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 526 1 589 1 694 1 800 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Košťany má jednotnou kanalizační síť K-TP.040.6-J.C. Tato kanalizace je napojena na sběrač A, kterým se odpadní vody odvádí na ČOV Bystřany. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do kanalizace. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 – Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je v dobrém stavu.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Vpustní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa