Dubí - CZ042.3509.4213.0285.01 - stav 2004

 1. Obec

  Dubí

  Číslo obce PRVKUK 0285
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4213.0285
  Kód obce 567507
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  914 (4213)
  Teplice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4213.0285.01 Dubí 40930 409308
  CZ042.3509.4213.0285.07 Pozorka 03346 33464
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dubí a její místní část Pozorka leží v údolí na úbočí Krušných hor. Katastrální území celé obce se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Teplice: Dubí u Teplic– stupeň II.C, Pozorka- stupeň II.A a II.C a z části v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Svým územím zasahuje do ochranného pásma I.stupně vodních zdrojů Bílinská pila, Sedmihorská cesta, Liščí doupě a Malše. Zástavbu tvoří převážně rodinné a bytové domy situované podél komunikací. V horní části Dubí je panelová výstavba a komplex lázeňských domů. Město se rozkládá v nadmořské výšce 280 - 430 m n. m. Jedná se o obec do 5000 trvale bydlících obyvatel, je zde 30 rekreačních objektů a další ubytovací zařízení s kapacitou 363 lůžek. Obcí protéká potok Bystřice. Do roku 2015 se předpokládá postupný úbytek počtu trvale bydlících obyvatel. V obci jsou dobré pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 4 787 4 663 4 456 4 250 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 4 787 4 663 4 456 4 250 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   4 526 4 526 4 456 4 250 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Dubí je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu SK-TP.027 vodovodem SK-TP.027.1. Zdrojem vody jsou prameniště Staré Fláje – Dubí štola, Bílinská pila a Sedmihorská cesta. Voda z prameniště Bílinská pila přitéká do VDJ Bílinská pila – 1 x 230 m3 (451,99 / 455,19 m n. m.), z prameniště Sedmihorská cesta přitéká do VDJ Sedmihorská cesta – 1 x 230 m3 (451,57 / 454,37 m n. m.) a z prameniště Staré Fláje přitéká voda přivaděčem DN 250 z PK III do VDJ Dubí III – 2 x 1000 m3 (418,62 / 424,73 m n. m.). Do VDJ Dubí III přitéká také voda z VDJ Sedmihorská cesta a z VDJ Bílinská pila přivaděčem DN 250 – 300. Na přivaděči z prameniště Staré Fláje jsou umístěny přerušovací komory PK II a PK III. Z VDJ Dubí III je zásobován VDJ Běhánky horní – 1 x 60 m3 (393,03/337,04 m n. m.). VDJ Dubí III je propojen řadem DN 250 s VDJ Dubí II – 2 x 1000 m3 (375,00 / 380,00 m n. m.).
   Územím prochází přivaděč vodárenské soustavy Severní Čechy Střelná – Krupka DN 400, ze kterého je zásobován vodou řadem DN 200 VDJ Dubí II. Na přivaděči SFV DN 400 je v obci Dubí proveden propoj DN 150 s řadem DN 200-300 pro nouzové zásobování. VDJ Dubí II zásobuje část obce Dubí a obec Mstišov Z rozvodné sítě tlakového pásma VDJ Dubí II je zásobován VDJ Dubí - Újezdeček – 1 x 300 m3 (316,79 / 320,27 m n. m.), který zásobuje část ulice Ruské v Dubí . Město Dubí je rozděleno do čtyř tlakových pásem. Vodovodní síť města Dubí je propojena s vodovodní sítí obce Novosedlice a města Teplice. Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Lázeňský komplex má vlastní vodojem o obsahu 1 x 200 m3 s vlastními zdroji, případný nedostatek vody je doplňován z veřejné vodovodní sítě.

   V Dubí jsou dva užitkové vodovody pro průmyslové závody a slouží pro technologické účely. Zdrojem vody pro tyto vodovody jsou potok Bystřice a vlastní podzemní zdroje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány zdroje Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/10 VDJ-ÚJEZDEČEK 300 300 m3 PRVK\2004
  Automatická čerpací stanice Stav CS.TP 027/1 SÍDL.DRUŽBY-ATS NEPR 0 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/1 VDJ-SEDMIHORSKÁ CEST 230 230 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/2 VDJ-BÍLINSKÁ PILA 230 230 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav 0 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav 0 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/5 VDJ-DUBÍ-PK 3 3 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/7 VDJ-DUBÍ 3 2000 2000 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/3 VDJ-BĚHÁNKY-HORNÍ 60 60 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/6 VDJ-DUBÍ-PK 4 4 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.TP 027/7 VDJ-DUBÍ 2 2000 2000 m3 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 029/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 029/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 029/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 029/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 029/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 029/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 029/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 029/1 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/3 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/3 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/3 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/3 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/3 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/3 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/3 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/3 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/3 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/4 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/4 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/4 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/3 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/3 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/3 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/4 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/4 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/4 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/4 0 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.TP 027/4 0 PRVK\2004
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   3 207 3 124 2 986 2 847 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dubí a její část Pozorka mají jednotnou kanalizační síť K-TP.040.7-J.C s čištěním odpadních vod na ČOV Bystřany.  Páteřní kanalizaci tvoří sběrač „B“, který je přes obec Novosedlice napojen na systém kanalizační sítě města Teplice a dále na ČOV Bystřany. Na kanalizaci je napojeno 67% trvale bydlících obyvatel, 33 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním.

   Odlehčovací komory:
   Odlehčovacích komor je v obci 11 a jsou svedeny do potoka Horská Bystřice a vodní nádrže vzniklé v obci po důlní činnosti.
   Na stokové síti se nevyskytují žádné provozně důležité objekty.
   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Bystřany je podrobně popsána v kartě CZ042_0283_01 - Bystřany.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2015 navrhujeme zrušit septiky a napojit tyto objekty na kanalizační systém.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.TP 040/2 ČSOV POZORKA PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa