Roudnice nad Labem - CZ042.3506.4211.0262.02 - stav 2004

 1. Obec

  Roudnice nad Labem

  Číslo obce PRVKUK 0262
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4211.0262
  Kód obce 565555
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  841 (4211)
  Roudnice nad Labem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4211.0262.02 Podlusky 14177 141771
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část města Roudnice nad Labem - Podlusky leží v západní části Roudnice nad Labem. Trvale zde žije do 880 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, s rodinnými a panelovými domy, na okrajích venkovského charakteru se zemědělstvím. Rozkládá se v nadmořské výšce 171 - 194 m n.m., náleží do povodí řeky Ohře, protéká zde potok Čepel. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a nachází se v ochranném pásmu vodního zdroje. Nepředpokládá se rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 879 890 910 930 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 879 890 910 930 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   655 708 800 911 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Roudnice nad Labem - Podlusky je zásobena ze skupinového vodovodu Roudnice nad Labem (OZ-SK-LT.010.2) z dolního tlakového pásma vodojemu Hostěraz 2x 2500 m3 (247,80/242,12). Voda do obce je přiváděna potrubím PVC DN 150, zásobní síť DN 100 - 150 mm pokrývá celé zastavěné území obce, zásobuje 75 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části Podlusky se nebude v budoucnosti měnit.
   Z důvodu stáří potrubí navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky a vrty Malešov.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   879 890 910 930 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Roudnice nad Labem - Podluskách je vybudována jednotná kanalizační síť (K-LT.014.1-J.C) z trub kruhových DN 300 a 400, a z vejčitých 550/800 a 600/900 m s jednou odlehčovací komorou. Odlehčení přívalových vod je do potoka Čepele. Odpadní vody jsou přiváděny na ČOV Podlusky gravitačně. Stoková síť a ČOV řeší odkanalizování 100 % trvale žijících obyvatel. Kanalizační síť i ČOV jsou v majetku SVS a.s. a provozují je Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV Podlusky sloužila původně pro čištění odpadních vod i z části Roudnice nad Labem spádově příslušející k potoku Čepel. Po výstavbě ČOV Roudnice nad Labem jsou odpadní vody z tohoto území přečerpávány na čistírnu odpadních Roudnice nad Labem. Na ČOV Podlusky přitékají odpadní vody z Podlusků a Dušníků.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Roudnice nad Labem – Podlusky do recipientu Čepel v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím Okresní úřad v Litoměřicích, referát životního prostředí – vodní hospodářství dne 15.4.1991, pod čj. 745/91/3:
   Q = 800 000 m3/rok
   BSK5 = 40 mg/l
   NL = 50 mg/l

   Platnost rozhodnutí do 31.12.2005

   Projektované parametry:
   EO 14 400
   Q = 25,00 l/s = 788 400 m3/rok
   Přítok:    BSK5 = 400 mg/l
       NL = 350 mg/l
   Odtok:    BSK5 = 40 mg/l
       NL = 50 mg/l

   Skutečné parametry:
   EO 737
   Q = 1,7 l/s = 54 876 m3/r
   Přítok:    CHSK = 610 mg/l
       BSK5 = 301 mg/l
       NL = 312 mg/l
   Odtok:    CHSK = 86 mg/l
       BSK5 = 23,30 mg/l
       NL = 33,90 mg/l

   Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Roudnici nad Labem - Podluskách je umístěna na pravém břehu potoka Čepele pod obcí Podlusky. Jedná se o čistírnu odpadních vod s primární sedimentací a biologickými filtry s kapacitou Q = 2160 m3/den a BSK5 = 864,1 kg/den.
   Odpadní vody přitékají na čistírnu přes oddělovací komoru s jednostranným bočním přepadem dlouhým 6 m, kde dochází k odlehčení (ředící poměr 1:5) přívalových dešťových přítoků.
   Hrubé předčištění tvoří strojně stírané česle DOOR šířky 500 mm a horizontální lapač písku žlabového typu délky 6 m a průtočného profilu 75 x 75 cm. Stírání písku je prováděno ručně hrablem do sběrné jímky. Hrubých nečistot zbavené odpadní vody přitékají na jemné ručně stírané česle s průlinami 20 mm. Takto předčištěné odpadní vody přitékají přes Parshallův měrný žlab s šířkou hrdla 18,5 cm do usazovací nádrže.
   Jedná se o plochou kruhovou nádrž průměru 7 m se strojním stíráním (systém DOOR). Hloubka vody 2,00 m. Odpadní vody dále odtékají do čerpací stanice.
   Mechanicky vyčištěné vody se čerpadlem dopravují na recirkulační biologický rychlofiltr. Čerpadla jsou osazena čtyři (typ NZ-4 F) Q = 950 l/min = 15,8 l/s.
   Biologický filtr je nádrž o průměru 9 m s výškou náplně 2,8 m. Původní kamenná náplň o zrnitosti 4-7 cm je v současné době nahrazena umělohmotnou (50 mm kusy trubek z nízkotlakého polyetylénu).
   K separaci kalu slouží dvojice vertikálních dosazovacích nádrží dortmunského typu o půdorysu 6 x 6 m a hloubce 4 m. Vyčištěná voda odtéká do jímky, z níž se potřebný díl vrací jako recirkulace do čerpací jímky v čerpací stanici. Kal se přepouští do kalové sběrné jímky a odtud do kalové jímky v čerpací stanici. Pomocí čerpadel se primární i sekundární kal dopravuje do vyhnívací komory.
   Jedná se o válcovou nádrž o průměru 8 m a výšce 4,3 m, konická spodní část je hluboká 2 m. Vyhnilý kal je vytlačován na kalová pole přes šoupátkovou komoru (kde je možnost napojení na fekální vozy). Míchání je prováděno přečerpáváním obsahu nádrže.
   Vyhnilý kal je vypouštěn na některé z 10 polí o půdorysných rozměrech 3,6 x 15 m.
   Celková kapacita kalových polí je 108 m3
   Na čistírně bylo dodatečně instalováno plynové hospodářství, ale neosvědčilo se. Plánuje se jeho definitivní zrušení (demontáž), s tím, že se využije těleso plynojemu jako uskladňovací nádrž kalu.
   V současné době je měření průtoku prováděno výpočtem z hloubky hladiny v přítokovém žlabu před jemnějšími česlemi.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Čepel.
   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do recipientu

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V návaznosti na záměr ukončit činnost čistírny odpadních vod v Podluskách, jenž je ve špatném technickém stavu, bylo vydáno územní rozhodnutí na konkrétní stavební zrušení čistírny. Zároveň je navrženo přečerpávání odpadních vod do stokové sítě v Roudnici nad Labem.

   Výpočet množství splaškových vod podle průtoků zjištěných v ČOV Podlusky:
   Průměrný roční průtok: 63.072 m3/rok = 176 m3 / den = 7,4 m3/ hod
   Průměrný denní průtok: 7400 l/hod = 2 l/sek
   Maximální hodinový průtok: Qhmax = 2 l/sek x 3,5 = 7 l/sek
   Dvojnásobek hodinového maxima: 7 l/sek x 2 = 14 l/sek

   Projektované kapacity:
   Výtlak splaškové kanalizace: z potrubí HDPE DN 140 x 8,3 PN 10, délka 1,480 km
   Gravitační stoka: z potrubí kameninového DN 400, délka 0,260 km
   Čerpací šachta splašků: provedení z bet. prefabrikátů, 2 ks čerpadel FLYGT
   Dešťový oddělovač: provedení z bet. prefabrikátů
   Samočistící česle: osazeny v bet. žlabu o šířce 350 mm
   Lapák písku: osazen v bet. šachtě o průměru 1000 mm
   Kalové pole: betonová plocha o velikosti 3 x 6 m
   Odlehčovací stoka: provedena z trub železobetonových DN 800 v délce 0,060 km.
   Kanalizační přípojka: provedena z trub kameninových DN 150 v délce 0,190 km.

   Z důvodu použitých materiálů navrhujeme rekonstrukci kanalizační sítě.
   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu v rámci PRVKUK až po roce 2015.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LT 014/1/K ČOV PODLUSKY PRVK\2004
  Čerpací stanice Návrh PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 505,0 0,0 1 505,0

  Mapa