Očihov - CZ042.3507.4210.0232.01 - stav 2004

 1. Obec

  Očihov

  Číslo obce PRVKUK 0232
  Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4210.0232
  Kód obce 566527
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  868 (4210)
  Podbořany

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3507.4210.0232.01 Očihov 10891 108910
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Očihov leží na úbočí Rakovnické pahorkatiny, do obce zasahuje ochranné pásmo přírodních minerálních vod I. a II. stupně. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy panelového typu podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 285,00  300,00 m n. m. Jedná se o obec do 300 trvale bydlících obyvatel s 22 rekreačními objekty a s ubytovacími zařízeními o kapacitě 100 lůžek. Obcí protéká potok Blšanka. Obec náleží do povodí řeky Ohře. Předpokládá se nárůst obyvatel cca o 60 lidí do roku 2015. V obci jsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 260 278 309 340 - - -
   přechodně bydlící 50 50 50 50 - - -
   celkem 310 328 359 390 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   253 271 301 331 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Očihov je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Očihov OK-SK-LN.008 vodovodem OK-SK-LN.008.1 z VDJ Očihov – 2 x 150 m3 (362,00 / 365,00 m n. m.), který je zásobován vodou z  vodárenské soustavy Karlovy Vary z ÚV Žlutice. Před obcí je osazen redukční ventil s výstupní hodnotou 0,32 MPa. Vodovodem je zásobováno 97 % trvale bydlících obyvatel, zbylá 3 % jsou zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – Valov a vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.
   ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
   Obec Očihov má jednotnou kanalizační síť K-LN.008-J.C ukončenou ČOV Očihov s odtokem vyčištěné vody do vodoteče Blšanka vybudovánou v letech 1971 – 1972, tvořena je stokami A a C, které jsou zaústěny přímo do recipientu. Na stoce B je ČOV. Odlehčovací komora je situována u mostu přes Blšanku. Odpadní vody od 27 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány na ČOV a od 53 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace zaústěné do vodoteče a od 20 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na pole.
   Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec Očihov.

   ČOV je mechanicko-biologická, jedná se o čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací. Přebytečný kal se dále zpracovává a posléze je využíván v zemědělství. Platné povolení k vypouštění bylo vydáno Okresním úřadem v Lounech, referátem životního prostředí pod č. j. ŽP-396-98-231-18-Nov s platností od 8.8.1998. Povoluje vypouštění předčištěných odpadních vod a dešťových vod do obecní dešťové kanalizace v Očihově v množství:
   Q = 8,91 l/s = 4 792 m3/rok, z toho:
   z ČOV - Q = 0,21 l/s = 4 380 m3/rok
   dešťové vody - Q = 1,1 l/s = 411,65 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   40
   -
   10
   -
   15
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 31. 12. 2007
   Zahájení provozu ČOV bylo v r. 2000. ČOV je typ Ekona D20. Je to nízko zatížená aktivační čistírna s cyklickým provozem, gravitačním nátokem a čerpaným odtokem odpadních vod. Znečištění je odbouráváno aktivovaným kalem ve vznosu. Kal je odčerpáván cca 1 x za rok a odvážen na ČOV Žatec.
   Majitelem a provozovatelem ČOV je firma Kempchen s.r.o.

   Stávající kanalizace je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů. V Očihově nejsou čištěny všechny odpadní vody. Proto navrhujeme v souladu s návrhem obce Očihov čistit odpadní vody v domovních mikročistírnách. Obec má v současné době nakoupeno 36 těchto domovních mikročistíren. Do roku 2012 budou všechny odpadní vody svedeny na ČOV Očihov nebo čištěny v domovních mikročistírnách

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   70 76 84 185 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.LN 008/1/K ČOV OČIHOV PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa