Postoloprty - CZ042.3507.4207.0164.03 - stav 2004

  1. Obec

    Postoloprty

    Číslo obce PRVKUK 0164
    Kód obce PRVKUK CZ042.3507.4207.0164
    Kód obce 566624
    Číslo ORP (ČSÚ)
    Název ORP
    850 (4207)
    Louny

    Členění obce

    Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
    CZ042.3507.4207.0164.03 Dolejší Hůrky 08494 84948
  2. Charakteristika obce

    1. Základní informace o obci

      Obec Dolejší Hůrky leží mezi městy Louny a Žatec na levém břehu řeky Ohře v nadmořské výšce 175 - 180 m n. m. Jedná se o obec do 30 trvale bydlících obyvatel. Počet rekreantů v chatách a chalupách se pohybuje kolem 60. Zástavba v obci je vesnického charakteru. Území obce náleží do povodí Ohře. Předpokládá se velmi mírný pokles počtu trvale bydlících obyvatel.

    2. Demografický vývoj

      Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
      2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
      trvale bydlící 23 22 22 22 - - -
      přechodně bydlící 51 51 51 51 - - -
      celkem 74 73 73 73 - - -
  3. Vodovody

    1. Počet obyvatel připojených na vodovod

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
      23 22 22 22 - - -
    2. Vodovody – popis stávajícího stavu

      Obec Dolejší Hůrky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Staňkovice OPSKLN.030 vodovodem OP-SK-LN.030.10. Zdrojem vody je rozvodná síť obce Staňkovice zásobovaná z vodárenské soustavy Přísečnice. Zároveň je možné zásobování vodou z DTP vodovodu Žatec. Na vodovodní síť je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

    3. Vodovody – popis návrhového stavu

      Vodovod je v celém rozsahu bez větších provozních problémů.

    4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

      Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány podzemní zdroje – vrty Holedeč 8, 9, 10, 11.
      Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
      Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

    Mapa

    Bodové objekty

    Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
  4. Kanalizace a ČOV

    1. Počet obyvatel připojených na ČOV

      Počet připojených obyvatel
      2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
      0 0 0 0 - - -
    2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

      Obec Dolejší Hůrky nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 50 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách s vyvážením na pole a 50 % obyvatel své bezodtokové jímky vyváží na ČOV Louny.

    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

      S ohledem na velikost obce Dolejší Hůrky není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

    Mapa

    Bodové objekty

    Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
  5. Ekonomická část

    Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

    Typ investice
    Vodovody Kanalizace Celkem
    0,0 1 745,0 1 745,0

    Mapa