Horní Jiřetín - CZ042.3508.4206.0130.01 - stav 2004

 1. Obec

  Horní Jiřetín

  Číslo obce PRVKUK 0130
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0130
  Kód obce 567175
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0130.01 Horní Jiřetín 04303 43036
  CZ042.3508.4206.0130.05 Mariánské Údolí 04304 43044
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Jiřetín a jeho část Mariánské Údolí leží na úpatí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory v údolí Jiřetínského potoka. Obec leží v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje prameniště Horní Jiřetín III. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 - 380 m n. m. Jedná se o obec do 1680 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Jiřetínský potok a Loupnice, přepad z retenční nádrže Loupnice. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatel. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 678 1 692 1 716 1 740 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 1 678 1 692 1 716 1 740 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 661 1 675 1 699 1 722 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Jiřetín a její část Mariánské údolí jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šumná SKMO.013 vodovodem SK-MO.013.7. Zdrojem vody je ÚV Bílý potok odkud voda přitéká do VDJ Horní Jiřetín II – 1 x 100 m3 (336,00 / 338,50 m n. m.). Z VDJ Horní Jiřetín II je voda čerpána do VDJ Horní Jiřetín I – 1 x 100 m3 (403,70 / 406,20 m n. m.) a dále je dodávána do VDJ Horní Jiřetín III – 1 x 100 m3 (277,00 / 279,50.), do kterého rovněž přitéká voda z prameniště Horní Jiřetín III a dotuje vodou VDJ Horní Jiřetín II. Obec Horní Jiřetín je rozdělena na tři tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 99 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody z vodovodní sítě navrhujeme jeho postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 013/4 H.JIŘETÍN 0 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 013/8 VDJ-HORNÍ JIŘETÍN 3 100 100 m3 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 013/7 VDJ-HORNÍ JIŘETÍN 2 100 100 m3 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.MO 013/3 0 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 013/6 VDJ-HORNÍ JIŘETÍN 1 100 100 m3 PRVK\2004
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 1 723 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Jiřetín má jednotnou kanalizační síť K-MO.018-J.N. Odpadní vody od 93 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace, 2 % trvale bydlících obyvatel mají septiky s odtokem do vodoteče a 3 % obyvatel mají septiky s následným vsakováním. Jeden objekt má vybudovanou domovní mikročistírnu. A zbylé 1 % obyvatel odpadní vody akumuluje v bezodtokových jímkách a vyváží je na ČOV Most. Vlastníkem kanalizace je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Pro obec Horní Jiřetín byla zpracována studie „Odkanalizování obce Horní Jiřetín“, která uvažuje s výstavbou centrální ČOV a nové kanalizace. Navrhujeme tuto stavbu realizovat v průběhu let 2010 – 2012. Nová ČOV by měla být pro 2000 EO a s její výstavbou by měla být dostavěna část kanalizace DN 400 – 2000 m.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
  Výústní objekt Stav PRVK\2004
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  209,0 0,0 209,0

  Mapa