Třebušín - CZ042.3506.4205.0121.02 - stav 2004

 1. Obec

  Třebušín

  Číslo obce PRVKUK 0121
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0121
  Kód obce 565792
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0121.02 Dolní Týnec 17055 170551
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Třebušín - Dolní Týnec leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 60 obyvatel, nachází se zde 16 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 6 chat). Rozkládá se v nadmořské výšce 338 - 366 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Kotelický potok. Svým územím Dolní Týnec plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 58 56 53 50 - - -
   přechodně bydlící 48 48 48 48 - - -
   celkem 106 104 101 98 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   41 41 41 41 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Třebušín - Dolní Týnec je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Týnec (M-LT.006.2), který zásobuje vodou Dolní a Horní Týnec. Ze zářezů je voda dopravována do vodojemu Dolní Týnec 70 m3 (449,52/ 447,07) a odsud do místní části obce Dolní Týnec, z dalších zářezů je voda dopravována do vodojemu Horní Týnec 50 m3 (437,67/ 435,54) a odsud do místní části Horní Týnec. Obě části skupinového vodovodu jsou navzájem propojeny potrubím DN 80. Propojovací potrubí mezi oběma částmi skupinového vodovodu je v současné době uzavřeno.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 71%, z přechodně bydlících 100%.
   Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V současné době probíhají jednání o převodu majetku na SVS a.s.

   Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Dolního Týnce se nebude v budoucnosti měnit.
   Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb. v obsahu radonu, navrhujeme zřízení odradonovací stanice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 006/1 DOLNÍ TÝNEC 0 PRVK\2004
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 006/2 VDJ-DOLNÍ TÝNEC 70 70 m3 PRVK\2004
  Vodní zdroj Stav ZD.LT 006/2 0 PRVK\2004
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Třebušín - Dolní Týnec není vybudovaná veřejná kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v septicích (50 %), jejichž odtok zasakuje do terénu a v bezodtokových jímkách (50 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.
   V obci je jen několik nevyhovujících dešťových vpustí, zaústěných do potoka. Jinak jsou dešťové vody odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 642,0 642,0

  Mapa